Урыстәыла

Татарски ишьра еиҿыркааит Украина амаҵзура ҷыдақәа

© Sputnik / Алексей Даничев / Амедиаҵәахырҭахь аиасраЦветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге
Цветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге - Sputnik Аҧсны, 1920, 03.04.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Татарски дылшьит ҳәа агәызҩара ззыҟоу Дариа Трепова даанкылоуп, лганахь ала ашьаус хацыркуп.
АҞӘА, мшаԥы 3 - Sputnik. Арратә корреспондент Владлен Татарски ишьра еиҿыркааит Украина амаҵзура ҷыдақәа Алексеи Навальныи иеиҿкаара ФБК аҟынтәи агентура адыԥхьаланы ҳәа аанацҳауеит Амилаҭтә террористҿагыларатә еилакы.
"Мшаԥы 2 рзы Санкт-Петербург еицырдыруа ажурналист Владлен Татарски иганахь ала имҩаԥагз атеррористтә акт еиҿыркааит Украина амаҵзура ҷыдақәа Алексеи Навальныи иеиҿкаара ФБК (Акоррупциа аҿагылараз Афонд) аҟынтәи агентура адыԥхьаланы. Аиҿкаара активла далахәын Дариа Трепова", - аҳәоит арелиз аҿы.
Еицырдыруа аблогер, арратә корреспондент Владлен Татарски (ихьӡыҵәҟьа - Максим Фомин) дҭахеит Санкт-Петербург акаҳуажәырҭа "Стрит-Баре" аҿы иҟалаз аԥжәараан. 32-ҩык ахәрақәа роуит.
РИА Новости ахыҵхырҭа иазгәанаҭеит аԥжәага Татарски ҳамҭас ирҭаз аҳаҭәараҷ ишҭаҵәахыз. Татарски дылшьит ҳәа агәызҩара ззыҟоу Дариа Трепова даанкылоуп, лганахь ала ашьаус хацыркуп.
Ажәабжьқәа зегьы
0