Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Воуԥҳа аспаржазы: раԥхьаӡа акәны агьама збеит ҳҽаҩра анҭаҳгала

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Воуԥҳа аспаржа аарыхра иазкны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Сынтәа раԥхьаӡа акәны Аԥсны иҿыцу ауҭраҭых хкы аспаржа, аҽаҩра еиныргалеит. Уи аус шадырулози, аспаржа аарыхразы аидеиа шрызцәырҵызи, ауааԥсыра рҟынтә иамоу азҿлымҳареи ртәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит Илона Воуԥҳа.
Сара раԥхьа аспаржа агьама анызба, ҳамхы зегьы лаҵаны аҽаҩра анҭаҳгала ауп ҳәа азгәалҭеит аиҿцәажәараҿы Илона. Лара илҳәеит, уи аарыхразы агәаҳәара зауз Хьибла Возԥҳа шлаку.
"Шықәсык аԥхьа еиҭаҳҳаит, агрономцәа иҳаҵарҳәон ииашаны ишахылаԥштәу. Ҳәарада, аџьабаа ду ацуп, раԥхьа ҳаналагоз ҳхахьгьы иаҳзаагомызт шаҟа аамҭа аго. Иџьаушьаша, аԥхьа аџьармыкьаҿы ианрыдаҳгала, ирацәаҩын уи атәы здыруаз, уи аҽны зегьы ҳҭиит", - ҳәа еиҭалҳәеит Воуԥҳа.
Лара лажәақәа рыла, аспаржа аинтерес аҵоуп, изҭаху рацәаҩуп. Иаргьы ахә мариаӡам, 200 грамм 400 мааҭ иаԥсоуп, аха иҳадҵаалоит иааҳхәар абаҳалшо ҳәа азгәалҭеит Воуԥҳа.
Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0