Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Гәдоуҭа амшцәгьаан заҟа ҩны аӡы рыҩналаз еилкаауп

© SputnikПодтопленные домав Гудауте 15--06-2023
Подтопленные домав Гудауте 15--06-2023 - Sputnik Аҧсны, 1920, 19.06.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Гәдоуҭа араион ақәыршҩы ӷәӷәа илеиз иахҟьаны ауаа рыҩнқәа аӡы ҩналеит аԥшьаша, рашәара 15 рзы.
ГӘДОУҬА, рашәара 19 - Sputnik, Бадри Есиава. Гәдоуҭа араион ахадарахь 32 рзаҳал нашьҭуп, рашәара 15 рзы илеиз ақәаршҩы иахҟьаны зыҩнкәа аӡы ҩналаз рҟынтәи. Абри атәы Sputnik иазеиҭеиҳәеит араион ахадара ақалақь анхамҩа аусбарҭа аиҳабы Витали Агрба.
"Арзаҳалқәа зегь ҳадаҳкылеит, иҟалаз аԥхасҭа ахәшьара азҭо акомиссиа ҷыда аԥҵоуп. Урҭ русура алҵшәақәа рыла еизгоу ашәҟәқәа зегьы дәықәҵахоит аҳәынҭқарратә комиссиахь аԥсабаратә рыцҳара ахҟьаԥҟьақәа раԥырҟәҟәаразы", - ҳәа иҳәеит иара.
Гәдоуҭа ахада актәи ихаҭыԥуаҩ Валери Аҩӡба ишазгәеиҭаз ала, заа идрыцқьахьаз аӡы алаларҭақәа ирыбзоураны аԥхасҭа зоуз маҷуп.
Убри аан иара иазгәеиҭеит, аӡыршьҭрақәа шҭәу анхацәа уахь иҭарыжьуа аабзазаратә ҟьамсарла. Уи анаҩсгьы, ақалақь ауааԥсыра ахыбрақәа андыргыло џьара-џьара аӡцарҭақәа шадыркуа, уи ишахҟьо амҩадуқәа ирныло аӡы.
Ари азҵаара ӡбышьак аҭатәуп, иааизганы иалацәажәатәуп. Даҽазны ақәа анлеи иахылҿиаауа шәарҭахар ҟалоит", - ҳәа иҳәеит Аҩӡба.
Гәдоуҭа араион илеиз ақәаршҩы иахҟьаны аӡқәа хыҵны ауаа рыҩнқәа иҩналеит.
Гәдоуҭа араион ақыҭақәа рҿы амшцәгьа ԥхасҭа дук ҟанамҵаӡеит. Џьара-џьара адгьылқәа аӡәӡәеит, Хыԥсҭа ақыҭан ҩнык адыд-мацәыс асын, абзазаратә техника бжьысит, афымцацәаҳәақәа ҿыблааит. Афымца станиа маҷқәа аӡы рыҵалеит.
Железнодорожная станция Псырцха  - Sputnik Аҧсны, 1920, 15.06.2023
Аԥсны
Афон ҿыц агәҭа ақәаршҩы иахҟьаны џьара-џьара аӡы рыҵалеит
Ажәабжьқәа зегьы
0