Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аӡхыҵрақәа рышьҭахь Аԥсны атурқәа рыҭира хацыркхеит

© Sputnik / Томас ТхайцукТуристы с чемоданам
Туристы с чемоданам  - Sputnik Аҧсны, 1920, 05.08.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Гагра араион аҟны ԥхынгәы 9 руха илеиз ақәаршҩы ӷәӷәа иахҟьаны аӡқәа хыҵит, 1200 -ҩны аӡы рыҩналеит, адәыӷбамҩеи амҩаду хадеи рыхәҭак арбгеит.
АҞӘА, нанҳәа 5 – Sputnik. Гагра араион аҟны иҟалаз аӡхыҵра ашьҭахь Аԥсны атурқәа рыҭира аԥхынтәи аамҭазтәи аҩаӡараҿ ихынҳәит ҳәа аанацҳауеит Урыстәылатәи Атуроператорцәа Рассоциациа (АТОР).
Атурфирма ахаҭарнакцәа ражәақәа рыла, атуристцәа реиҳараҩык рыгәҭакқәа рмыԥсахӡеит, атурқәа рыԥсахра 5% еиҳамхаӡеит.
Иазгәаҭоуп, Аԥсны зегь раасҭа иалырхуа ахырхарҭақәа рыбжьара ахԥатәи аҭыԥ аҟны ишгылоу, аԥсшьацәа уажәнатә заа аҭыԥқәа ааныркылоит жьҭаареи абҵарамзеи аԥсшьараз.
"Аԥсны - ҩышықәса раахыс, атурқәа иҭииу рхыԥхьаӡарала Шәачеи Анапеи рнаҩс ахԥатәи аҭыԥ аҟны игылоуп. Ари инықәырԥшны сынтәатәи аԥхынраз 19% иартәоит заатәи аҭыԥқәа раанкыларазы. Ҵыԥхтәи ашықәс иаҿырԥшны 20% еизҳаит", - ҳәа азгәарҭоит амилаҭтә туроператор АЛЕН апресс-маҵзураҿы.
Иазгәаҭоуп, Аԥсны акадефаамҭазы аԥхаррақәа ҟалар асассирҭақәа зегь рыҟны заатәи аҭыԥқәа раанкылара 100% ишазааигәахо.
Новоафонская пещера  - Sputnik Аҧсны, 1920, 04.08.2023
Аԥсны
Афон ҿыц аҳаԥҭҵааратә аԥсшьаратә ныҟәарақәа рзы иалкаау аҭыԥқәа жәаба ирхыԥхьаӡалахеит
Ажәабжьқәа зегьы
0