Урыстәыла

Путин Донбасс амилаҭеилыхыцәа рҟынтәи ахақәиҭтәра 80-шықәса ахыҵразы адныҳәалара ҟаиҵеит

© Sputnik / Гавриил Григоров / Амедиаҵәахырҭахь аиасраОбращение президента РФ В. Путина к гражданам России
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России - Sputnik Аҧсны, 1920, 08.09.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Цәыббра 8, 1943 шықәсазы Ар ҟаԥшь Сталино (иахьатәи аамҭазы - Донецк, азгә.) анацисттә мпыҵахалаҩцәа рҟынтәи ахы иақәиҭыртәит.
АҞӘА, цәыббра 8 – Sputnik. Урыстәыла ахада Владимир Путин Донбасс анацистцәа рҟынтәи ахақәиҭтәра 80-шықәса ахыҵразы адныҳәалара ҟаиҵеит. Адныҳәалара кьыԥхьуп Кремль асаит аҿы.
"Цәыббра 8, 1943 шықәса ҳтәыла аҭоурых аҿы аҵакы змоу рыцхәуп. Абри амш азы, 80 шықәса раԥхьа, Ар ҟаԥшь Донецк анацисттә мпыҵахалаҩцәа рҟынтәи ахы иақәиҭыртәит", - ҳәа иҳәеит Урыстәыла ахада.
Путин иазгәеиҭеит Донбасс алшарақәа Ахԥатәи ареих азы аҵакы рыманы ишыҟаз, СССР ақәлара амзызқәа ишреиуаз. Ирымпыҵахалаз аҵакырақәа руааԥсыра быжьшәы-мшы инарыцны хацәынмырха аӷа иҿагылан.
"Агәра згоит жә-шықәса раԥхьа ари иԥшьоу аҭыԥқәа рҿы Аибашьра Ду асолдаҭцәа рҿырԥш шакәыз ԥхьаҟа изгоз Донбасс ауааԥсыра, уи шакәу анацизм ҿыц иаҿазыргылаз, рыдгьыл, рбызшәа, ркультура аиқәырхаразы", - ҳәа азгәеиҭоит Путин.
Путин иҳәеит Урыстәыла аҭоурых агәалашәара еиҭакра шамам, атәыла ауааԥсыра аҽазныкгьы ари арцхә рыдиныҳәалеит.
Ажәабжьқәа зегьы
0