Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Ишьҭхысаан аиааирахь: Мықә аныҳәатә ҽырхәмаррақәа

Анапаҵаҩра
Аиааиреи Ахьыԥшымреи амш 30 шықәса ахыҵра иазкыз аҽырхәмаррақәа мҩаԥысит Мықә ахаша, цәыббра 26 рзы.
Апрограммаҟны иҟан аҵәеигәыдҵа, ҽыла ампыласра, аҽырхәмарра, ҽыла апарад ақәсра, еиуеиԥшым абжьаӡараҟны ҽыла аиԥхныҩлара. Аҽыбӷаҟазацәа 1000, 1400, 2000, 2400 метра абжьаӡараҟны аиааира агара рҽазыршәон.
Ари аусмҩаԥгатә рхы аладырхәит Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа, уи ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәынба, Очамчыра араион ахада Беслан Бигәаа.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҽырхәмаррақәа мҩаԥысит Мықәашҭа ахаша, цәыббра 26 рзы.

Аҽырхәмаррақәа мҩаԥысит Мықәашҭа ахаша, цәыббра 26 рзы. - Sputnik Аҧсны
1/13

Аҽырхәмаррақәа мҩаԥысит Мықәашҭа ахаша, цәыббра 26 рзы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дара азкын Аиааиреи Ахьыԥшымреи амш 30 шықәса ахыҵра.

Дара азкын Аиааиреи Ахьыԥшымреи амш 30 шықәса ахыҵра. - Sputnik Аҧсны
2/13

Дара азкын Аиааиреи Ахьыԥшымреи амш 30 шықәса ахыҵра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Итрадициатәу аспорт ҽырхәмаррақәа мҩаԥысуеит есышықәса.

Итрадициатәу аспорт ҽырхәмаррақәа мҩаԥысуеит есышықәса. - Sputnik Аҧсны
3/13

Итрадициатәу аспорт ҽырхәмаррақәа мҩаԥысуеит есышықәса.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Апрограммаҟны - аҵәеигәыдҵа, ҽыла ампыласра, аҽырхәмарра.

Апрограммаҟны - аҵәеигәыдҵа, ҽыла ампыласра, аҽырхәмарра. - Sputnik Аҧсны
4/13

Апрограммаҟны - аҵәеигәыдҵа, ҽыла ампыласра, аҽырхәмарра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Мықәашҭа имҩаԥысуа аицлабрақәа ахәыҷқәа рзын игәырӷьахәу ныҳәоуп.

Мықәашҭа имҩаԥысуа аицлабрақәа ахәыҷқәа рзын игәырӷьахәу ныҳәоуп.  - Sputnik Аҧсны
5/13

Мықәашҭа имҩаԥысуа аицлабрақәа ахәыҷқәа рзын игәырӷьахәу ныҳәоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Иара убасгьы, апрограммаҟны иҟан еиуеиԥшым абжьаӡараҟны ҽыла аиԥхныҩлара.

Иара убасгьы, апрограммаҟны иҟан еиуеиԥшым абжьаӡараҟны ҽыла аиԥхныҩлара. - Sputnik Аҧсны
6/13

Иара убасгьы, апрограммаҟны иҟан еиуеиԥшым абжьаӡараҟны ҽыла аиԥхныҩлара.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥхьахәқәа згоз аҽыбӷаҟазацәа ахәаԥшцәа рыбзиабареи рнапеинҟьареи анаҩсгьы ироуит аԥаратә ҳамҭагьы.

Аԥхьахәқәа згоз аҽыбӷаҟазацәа ахәаԥшцәа рыбзиабареи рнапеинҟьареи анаҩсгьы ироуит аԥаратә ҳамҭагьы. - Sputnik Аҧсны
7/13

Аԥхьахәқәа згоз аҽыбӷаҟазацәа ахәаԥшцәа рыбзиабареи рнапеинҟьареи анаҩсгьы ироуит аԥаратә ҳамҭагьы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Арҭ аҽырхәмаррақәа ашықәс аҩнуҵҟа рҽазыҟарҵоит, аҽыҩқәа рыԥшәмацәа аҽыбӷаҟазацәа бзиақәа рзырԥшаауеит.

Арҭ аҽырхәмаррақәа ашықәс аҩнуҵҟа рҽазыҟарҵоит, аҽыҩқәа рыԥшәмацәа аҽыбӷаҟазацәа бзиақәа рзырԥшаауеит. - Sputnik Аҧсны
8/13

Арҭ аҽырхәмаррақәа ашықәс аҩнуҵҟа рҽазыҟарҵоит, аҽыҩқәа рыԥшәмацәа аҽыбӷаҟазацәа бзиақәа рзырԥшаауеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зымчқәа ԥызшәоз рыбжьара...

Зымчқәа ԥызшәоз рыбжьара... - Sputnik Аҧсны
9/13

Зымчқәа ԥызшәоз рыбжьара...

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аныҳәа иаҭааз атәыла ахада Аслан Бжьаниа абыргцәа дыргәылак аҽырхәмаррақәа ирыхәаԥшуан.

Аныҳәа иаҭааз атәыла ахада Аслан Бжьаниа абыргцәа дыргәылак аҽырхәмаррақәа ирыхәаԥшуан.  - Sputnik Аҧсны
10/13

Аныҳәа иаҭааз атәыла ахада Аслан Бжьаниа абыргцәа дыргәылак аҽырхәмаррақәа ирыхәаԥшуан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дмитри Қардиа изныкымкәан аԥхьахә ҭыԥқәа ааникылахьеит.

Дмитри Қардиа изныкымкәан аԥхьахә ҭыԥқәа ааникылахьеит. - Sputnik Аҧсны
11/13

Дмитри Қардиа изныкымкәан аԥхьахә ҭыԥқәа ааникылахьеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Арҭ аҽыбӷаҟазацәа 1000, 1400, 2000, 2400 метра абжьаӡараҟны еиԥхныҩлоит.

Арҭ аҽыбӷаҟазацәа 1000, 1400, 2000, 2400 метра абжьаӡараҟны еиԥхныҩлоит. - Sputnik Аҧсны
12/13

Арҭ аҽыбӷаҟазацәа 1000, 1400, 2000, 2400 метра абжьаӡараҟны еиԥхныҩлоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дмитри Қардиа аԥхьахә ҭыԥ ааникылеит Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа ихьӡала 2000 метра аҽыҩқәа реиԥхныҩлараҿ.

Дмитри Қардиа аԥхьахә ҭыԥ ааникылеит Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа ихьӡала 2000 метра аҽыҩқәа реиԥхныҩлараҿ. - Sputnik Аҧсны
13/13

Дмитри Қардиа аԥхьахә ҭыԥ ааникылеит Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа ихьӡала 2000 метра аҽыҩқәа реиԥхныҩлараҿ.

Ажәабжьқәа зегьы
0