Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Тәанԥҳа еиҭалҳәеит Марттәи ажәылара иадҳәаланы Ешыра имҩаԥгахо ауснагӡатәқәа ртәы

Тәанԥҳа еиҭалҳәеит Марттәи ажәылара иадҳәаланы Ешыра имҩаԥгахо ауснагӡатәқәа ртәы
Анапаҵаҩра
Аҟәа ахақәиҭтәразы 1993 шықәсазы имҩаԥгаз Марттәи ажәылара иадҳәаланы Ешыратәи аибашьцәа рмузеи еиҿнакаауа агәалашәаратә уснагӡатәқәа ртәы еиҭалҳәеит амузеи аиҳабы Марина Тәанԥҳа.
"Ешыратәи аибашьцәа рбаҟа ахьгылоу аҭыԥ аҟны сынтәа еиҿаҳкааит 222-ҩы Марттәи ажәылараан иҭахаз рыхьӡқәа зҳәо ацәыргақәҵа. Уи амза 17-нӡа иҟазаауеит. Хәажәкыра 16 асааҭ 19:00 рзы Гәымсҭатәи ацҳа, Владислав Арӡынба икомплекс, Ешыратәи аибашьцәа рбаҟа акәша-мыкәша 1500 цәашьы рыла иҳарлашоит. Агәаҳәара змоу зегьы ааирц рылшоит, ас еиԥш акциа зхы алазырхәырц зҭаху ҳарзԥшуп", - лҳәеит Тәанԥҳа.
1993 шықәсазы хәажәкыра 15 - 16 рзы Аԥсны Арбџьармчқәа рҽазыршәеит ақырҭуа ар рҟынтәи аҳҭнықалақь ахақәиҭтәра. Аханатә ажәылара қәҿиарала иалагеит, аха нас ақырҭқәа рымчқәа еидыркылеит. Ҳаибашьцәа хаха-хымш рышьҭахь ахымца иаҵагыланы ихьаҵыр акәхеит. Ажәылараан иҭахеит 222-ҩы аԥсуа еибашьцәа, 23-ҩык хабарда ибжьаӡит.
Аицәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0