Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Џьергьениа еиҭеиҳәеит аԥхын аамҭазы Риҵеи Ауадҳареи абнахьчаҩцәа русура атәы

Џьергьениа еиҭеиҳәеит, Риҵеи Ауадҳареи абнахьчаҩцәа русура атәы аԥхын аамҭазы
Анапаҵаҩра
Риҵатәи амилаҭтә реликттә парк абнахылаԥшҩы Ҭенгиз Џьергьениа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит, аԥсабараҿ итәаны аԥсшьараз ирзалху аҭыԥқәа ахьынӡеиқәыршәоу, ԥсшьара ҳәа инеиуа ауаа хылаԥшрас ирымоу, насгьы аԥхын аамҭазы абнахьчаҩцәа русура атәы.
Риҵа ауаа аԥсабараҿ итәаны рыԥсы ахьыршьаша аҭыԥқәа зегьы ырмазеины иҟаҳҵахьеит, амҿы уҳәа зегь мазеины иҟоуп ҳәа азгәеиҭеит Џьергениа аиҿцәажәараҿы.
"Риҵанӡа ҩажәа ҭыԥ ауаҩы даангыланы дахьтәаша ыҟоуп. Егьи абжьара, амҩақәа рҿы аҭыԥқәа ахьҭбаау астолқәа ргыланы иҟоуп, агәамҭаԥсарҭақәагьы маҷым. Акрыфарҭақәа ирзалху аҭыԥ ҷыдақәа рҿы акәац ахьырӡша гылоуп, амҿы шьҭаҵаны ыҟоуп. Ауадҳара – амшьамбақьала ргыланы ауаҩы дахьаангылаша аҭыԥқәагьы ырмазеины иҟаҳҵахьеит. Дара хыбуп, амца ахьеиқәырҵаша, акрахьырфашагьы аҭыԥ ыҟоуп", - ҳәа иҳәеит Џьергениа.
Иара иажәақәа рыла, уажәы Ауадҳараҟа узго амҩа рыцқьатәуп, асыԥсақәа ықәганы икаҳаз аҵлақәа рҭыԥ ақәҵаразы абнахьчаҩцәа аусура иаҿуп. Амашьынақәа рыла аԥсшьаҩцәа рхагалара иалагахьеит. Асқәа бзианы ианӡҭлак, амҩа аҭаԥсара иалагоит.
Аицәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0