Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Габлиа Багаԥшь ибаҟа апроект азы: исзаанагаз сара соуп издыруа

Габлиа Багаԥшь ибаҟа апроект азы: исзаанагаз сара соуп издыруа
Анапаҵаҩра
Сынтәа жәабранмзазы еиҭарылаҳәан Аԥсны аҩбатәи ахада Сергеи Багаԥшь ибаҟа аԥҵаразы иаарту жәларбжьаратәи аицлабра. Аҳәынҭқарратә усзуҩ, аполитик ихаҿсахьа аԥҵаразы аицлабра иалахәу асахьаҭыхыҩцәа дыраӡәкуп Руслан Габлиа.
Арадио Sputnik аефир аҟны иара еиҭеиҳәеит иусумҭа ахьынӡанагоу, еицырдыруа ауаа рхаҿсахьа аарԥшра иацу аҭакԥхықәра атәы.
"Сара аԥхьа аԥараҿарп иҭыҵуа Сергеи Уасил-иԥа исахьа анысҵеит. Убри салагеит релиефны, нас сшаҿыз аскульптурахь сиасит. Убри аахыс саҿуп, хԥа-ԥшьба шықәса ҵуеит шьҭа саҿуижьҭеи. Аескиз сымоуп, нас уи иҵегьы идуны иҟаҵатәуп ақәыргыларазы иалырхыр",- иҳәеит Габлиа.
Асахьаҭыхыҩ иажәақәа рыла, абаҟазы иалихит Багаԥшь иҭәымҭа данҭагылаз ихаҿсахьа.
"Ауаа рхаҿы-ргәаҿы Сергеи Уасил- иԥа Багаԥшь ҳәа дшынхаз…Абри ихаара, иӷәӷәара, имч аныԥшуа апаҭреҭ аҟаҵара акәын ахықәкы. Ипатреҭ аскульптурахь ианиуго уи иаакәыршаны иҟаҵатәыми, ахархәара рызун ирацәаны апатреҭқәа", - иҳәеит Габлиа.
Иара иазгәеиҭеит абаҟаҿы ауаҩы ихаҿсахьа иԥшра шыҟаз аарԥшра анаҩс асахьаркыратә ҳаракыракгьы ыҟазароуп ҳәа.
Аицәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Сергеи Багаԥшь ибаҟақәа Аҟәеи Очамчыреи рыргыларазы аицлабра рыларҳәахьан ԥхынгәымза 2019 шықәсазы. Амонументалтә ҟазаразы аҳәынҭқарратә комиссиа 2021 шықәсазы Аԥсны аҩбатәи ахада ибаҟазы апроектқәа хԥа алнаххьан. Усҟан иазгәаҭан апроектқәа иҵегьы аус рыдулара шаҭаху, аицлабра ҩ-хәҭакны имҩаԥгазарц.
Ажәабжьқәа зегьы
0