Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Аҩӡба еиҭеиҳәеит Гәдоуҭа араионтә биуџьет ахарҭәаара шцо атәы

Аҩӡба еиҭеиҳәеит, Гәдоуҭа араионтә биуџьет ахарҭәаара шцо атәы
Анапаҵаҩра
Араионқәа рҿы абиуџьет иаҳхысыз хымзтәи аамҭеихша иалагӡаны аихшьаалақәа ҟарҵеит. Иарбан хашәалоу иззыԥшыз, шаҟа роузеи, иарбан хырхарҭоу иаҳа ахашәала ахьыҟоу, иззырхахозеи урҭ аԥарақәа, абри атәы арадио Sputnik иазеиҭеиҳәеит Гәдоуҭа араион ахадара аекономикеи азԥхьагәаҭареи рыҟәша аиҳабы Руслан Аҩӡба.
Араион аҿы еиҳарак ашәахтәқәа аланагалоит акурорти атуризмеи ирыҵаркуа аобектқәа рҟынтәи ҳәа азгәеиҭеит аиҿцәажәараҿы Аҩӡба. Уи аганахьала абиуџьет алагалараҿы 46% арбоуп.
Аҩӡба еиҭеиҳәеит хәҭа-хәҭала ахырхарҭақәа иҟарҵо алагалақәа ртәы. Иааидкыланы ариаон аҿы хымз ирҭагӡаны планла 110 миллион иреиҳаны иарбаз аҟынтә, 80% инацны иҟоуп. Ашәахтәқәа планала иарбан 33 миллион, иаланагалеит 38 миллион мааҭ.
Ашықәс иалагӡаны аныхтә хада 700 миллион мааҭ инацны иарбоуп, ари аамҭа иалагӡаны 117 миллион инахыҳәҳәо иныхуп.
Аицәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0