Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Араҳамиа Мықә ибганы иҟоу ацҳазы: аамҭа цеит, ажәлар аргәаҟуеит

Араҳамиа Мықә ибганы иҟоу ацҳазы: аамҭа цеит, ажәлар аргәаҟуеит
Анапаҵаҩра
Мықә ақыҭа анхацәеи араион анапхгареи реиԥылара мҩаԥысит. Уаҟа излацәажәаз азҵаарақәа ртәы, анхацәа гәыҵхас ирымоу, арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит ақыҭан ахада Беслан Араҳамиа.
Иара иажәақәа рыла, зегь реиҳа анхацәа зыргәамҵуа зҵаарас иҟоу ацҳа аҟамзаароуп.
"Абар ҩышықәса ҵуеит аҳаблақәа еимаздо ацҳа бгеижьҭеи. Аамҭа цеит, ацҳа ҟамҵаӡакәа ишыҟац иаанхоит. Уажәы ацәаӷәара-алаҵара иаамҭоуп, анхацәа ҵаҟатәи аҳаблаҿоуп иахьылаҵо, ацҳа аҟамзаара иахҟьаны иззыламҵаз ҟалеит. Анхацәа иакәшаны амҩақәа иҟоу рыла иаароуп. Атәанчахәы зауа ирцәыцәгьоуп, ирцәыхарахеит", - иҳәеит Араҳамиа.
Иаарласны, ирмарианы цҳак хҵахозар ҳәа азҵаара ықәдыргылеит анхацәа, аха акапиталтә усурақәа ҟаҵатәуп ҳәа иазгәаҭан ирымоуп атәыла анапхгара, уи ахарџь рацәа аҭахуп иҳәеит ақыҭа ахада.
Аицәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0