Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Ҭаниаԥҳа еиҭалҳәеит Риҵатәи ареликттә милаҭтә парк аҿы аҵиаа ҿыц шырԥшааз

Анапаҵаҩра
Риҵатәи ареликттә милаҭтә парк аҵаракыраҿы иԥшаауп аҵиаа ҿыц — Иатрышник Шпитцелиа. Уи аҭҵаарыдарратә усзуҩцәа Ачибах имҩаԥыргоз аекспедициа иалҵшәахеит. Зыҩаӡара ҳараку, анаӡара ахьыуадаҩу апарк ахәҭақәа рҟны ас еиԥш иҟоу аекспедициақәа рымҩаԥгара даара кырзҵазкуа усуп, уи иацу ауадаҩрақәеи, ахарџьи, ауаҩытәыҩсатә ресурс азымхареи арадио Sputnik аҿы дрылацәажәеит Риҵатәи ареликттә милаҭтә парк аҭҵаарадырра аҟәша аиҳабы Инга Ҭаниаԥҳа.
Шәахәаԥш инарҭбаау авидеонҵамҭа.
Ажәабжьқәа зегьы
0