Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ҷолокәуаԥҳа ахәыҷтәы лагерь "Раԥхьатәи" иазкны: ахәыҷқәа хҭацәыхак рымам

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ҷолокәуаԥҳа Очамчыра аус зуа алагерь иазкны
Анапаҵаҩра
"Раԥхьатәи" захьӡу ахәыҷтәы алагерь актәи асмена хыркәшоуп. Шаҟаҩы еиднакылада уи, иддырҵоз ахәыҷқәа, рыԥсы шԥаршьоз, абри атәы арадио Sputnik иазеиҭалҳәеит Аԥсны аҵара аминистрра аспециалист хада, алагерь ахылаԥшра азызуа Асҭанда Ҷолокәуаԥҳа.
Аԥсныи Урыстәылеи аҵара аминистррақәеи, афонд "Сара сҭоурых" иабзоураны Очамчыра аус ауеит "Раԥхьатәи" захьӡу жәларбжьаратәи ахәыҷтәы лагерь. Иахьа аҩбатәи асмена аусура иалагоит.
"Актәи асмена 105-ҩык Аԥснынтәи ахәыҷқәа еиднакылеит. Аҵара аганахьала, аспорт аганахьала зҽалызкааз, 9, 10, 11-тәи аклассқәа рҿы аҵара зҵо раионцыԥхьаӡа аҟынтә иаашьҭын. Ааӡаҩцәа ракәзар, аԥышәа змоу, алагерьқәа русура атәы здыруа ааԥхьан Урыстәылантәи.
Ахәыҷқәа рышьыжь алагоит абҩарҵәырала, анаҩс шьыжьхьафара, нас хазы-хазы ахәыҷқәа ргәы иақәшәо ахырхарҭақәа алхны амастер-классқәа рахь ицоит. Урҭ рызкуп, аԥсадгьыл, аԥсабара абзиабара, аспорт уҳәа. Ахәыҷқәа гәахәарыла урҭ зегьы ирылахәуп", - азгәалҭеит Ҷолокәуаԥҳа.
Аиҿцәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0