Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аргәын еиҭеиҳәеит ажурналистика амҩа шылихыз атәы

Анапаҵаҩра
Аԥсны ажурналистцәа реидгыла ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ, 30 шықәса инарзынаԥшуа амилаҭтә телерадиоеилахәыра амаҵ азызухьаз, Ахьӡ-аԥша аорден III аҩаӡара занашьоу, Аԥсны зҽаԥсазтәыз ажурналист Зураб Аргәын иазгәаиҭоит иубилеи. Иара ихыҵит 65 шықәса. Арадио Sputnik аефир аҿы игәалаиршәеит дактиорхар шиҭахыз, аха иҭаацәа мап шицәыркыз, машәыршәа апедагогикатә институт дышҭалаз, анаҩс Қарҭҟа ажурналист изанааҭ аиуразы дшыршьҭыз, раԥхьатәи ишиашоу ицо иефир уҳәа.
Зураб Аргәын 1981 шықәса рзы ателехәаԥшрахьы днеит. Раԥхьатәи сцәырҵра хар амамызт, аха раԥхьатәи ишиашоу ицо аефир ахь сцәырҵра ахаан исхашҭуам ҳәа азгәеиҭеит уи аиҿцәажәараҿы.
Шәахәаԥш арадиостудиаҟынтәи инарҭбаау авидеонҵамҭа.
Ажәабжьқәа зегьы
0