03:38 06 Ԥхынҷкәын 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.25
  • EUR90.26
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҟәатәи ашкол абылра (15)
27 0 0

Аҩбатәи аҟәатәи ашкол амца акит аԥшьаша, лаҵара 2 рзы. Аҭыԥ ахь инеиит Аԥсны АҶА аусзуҩцәа.

АҞӘА, лаҵара 2 - Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аҟәатәи абжьаратә школ N2 амца акит аԥшьаша, лаҵара 2 рзы. Аҭыԥ ахь инеиит Аԥсны АҶА аусзуҩцәа ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент.

Лев Кәыҵниа: ашкол амцарцәараз ҳамчқәа зегьы еибыҭоуп

Ашкол ахыб зегьы амца амҽхакуп, аус руеит амцарцәаҩцәа.

Амцакра амзыз атәы макьаназ ишьақәыргылам.

Аҭыԥ ахь инеиит Аԥсны ахада Рауль Ҳаџьымбеи Аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какобеи.

 

Атемақәа:
Аҟәатәи ашкол абылра (15)

Ихадоу атемақәа