00:06 18 Жәабран 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD63.31
  • EUR68.62
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
10 0 0

Аладатәи арратә округ аснаипертә ҟәшақәа рыррамаҵзурауаа ашьхара иахьаԥну аҭыԥқәа рҿы хымш ирылагӡаны аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргеит.

АҞӘА, цәыббра 16 – Sputnik. Аԥсны иҟоу Аладатәи арратә округ аснаипертә ҟәшақәа рыррамаҵзурауаа аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргеит аполигон Ҵабал аҿы. Абри атәы аанацҳауеит Аладатәи арратә округ апресс-маҵзура.

"Аҽазыҟаҵарақәа рымҩаԥгараан аснаипертә ҟәшақәа инырхит 400 -хы",- арбоуп адырраҭараҟны.

Аснаиперцәа аҭыԥ аҭагылазаашьа рхы иархәаны "аӷа" ихысырҭа ҭыԥ маӡақәа мцала иршьаҽит, иара убасгьы имҩаԥыргеит аԥшыхәрақәа. Аснаиперцәа рхы иадырхәеит аснаипертә винтовкақәа Драгунова "СВД", СВ-98 ҳәа арбоуп апресс-маҵзура адырраҟны.

Ахысра мҩаԥыргон ирхықәкыз аобиектқәа ахьыҟоу аҭыԥ аҟынӡа 1100 метра набжьаны. Изиехсуаз обиектқәаны иҟан аманекенқәа.

Аррамаҵзурауаа аснаипертә позициақәа раанкылареи раалкыреи рҵон, имҩаԥыргон аԥшыхәрақәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа