22:04 16 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.43
  • EUR85.36
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
246 0 0

Хәажәкыра 13 рзы Аԥсны Аҵара аминистрра ақәҵарала ҳтәыла аҵаратә усҳәарҭақәа рҟны аԥсшьарамшқәа хәажәкыра 16 - 22 рахь ииаган.

АҞӘА, хәажәкыра 18– Sputnik. Атәыла ахада инапынҵақәа назыгӡо, аԥыза-министр Валери Бганба хәажәкыра 18 рзы аминистрцәа реилатәараҿы аҳәамҭа ҟаиҵеит аԥсшьарамшқәа рыҿҳәара ишацҵахо азы.

Макьана аԥсшьарамшқәа рыҿҳәара иахьынӡанахо азгәаҭам.

"Иахьа адҵа снапы аҵазыҩуеит, аха аԥсшьарамшқәа анхыркәшахо аҿҳәара макьаназ ишьақәыргылам. Ачарақәа шәымун ҳәа ауаа исызраҳәом, аха ҳара ҳхы ҳахьчароуп. Адунеи зегьы акоронавирус ацәшәара рымоуп", - иҳәеит иара.

Хәажәкыра 13 рзы Аԥсны Аҵара аминистрра атәыла аҵаратә усҳәарҭақәа рҟны аԥсшьарамшқәа хәажәкыра 16 - 22 рахь ииаргеит.

Хәажәкыра 12 инаркны мшаԥы 7 рҟынӡа ареспубликаҿы аспорттә, акультура-массатә уснагӡатәқәа рымҩаԥгара ԥкуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

Ихадоу атемақәа