00:24 23 Цәыббра 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.27
  • EUR89.48
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (707)
22 0 0

Зураб Ачба ихьӡ зху Арҵаратә центр "Мир без насилия" аҟны иаԥҵоуп аволонтиортә цхыраара аштаб "АБЫРГ".

АҞӘА, хәажәкыра 20 – Sputnik. Аволонтиорцәа хәыда-ԥсада абыргцәа ахәшәқәа рызнаргалоит ҳәа арадио Sputnik аҿы еиҭалҳәеит ацентр анапхгаҩы Далила Ԥлиаԥҳа.

Иҟоу аҭагылазаашьала иахьа ацхыраара зҭаху рацәоуп. Убри азы ҳцентр аҿы иаԥаҳҵеит аволонтиорцәа рыштаб "АБЫРГ". Ҳхықәкы хада – зхала иҟоу абыргцәа ахәшәқәа рыҩныҟақәа рызнагароуп", - лҳәеит лара.

Аԥсны ақалақьқәа зегьы рҿы еиҿкаауп ҩыџьа-ҩыџьа злахәу агәыԥқәа. Урҭ рыхьӡ-рыжәла, рҭелқәа рномерқәа асоциалтә ҳақәа рҿы иарбоуп. Алшара ыҟоуп урҭ аҭел ирзасны ацхыраара иаҳәарц азы.

Ԥлиаԥҳа дгәыӷуеит ари акциа абыргцәа рпсихологиатә гәалаҟарагьы шьҭнахып ҳәа.

Акциа мҩаԥыслоит ареспубликаҿы акарантин аԥыххаанӡа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (707)

Ихадоу атемақәа