08:57 01 Мшаԥы 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.73
  • EUR85.74
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны ахада иалхрақәа -2020 (124)
24 0 0

Асааҭ 15:00 рзы атәыла ахада иалхразы рыбжьы арҭахьеит 43,29% алхыҩцәа, хыԥхьаӡарала – 56 673-ҩык ҳәа аанацҳауеит Ацентртә алхратә комиссиа.

АҞӘА, хәажәкыра 22 – Sputnik. Алхратә комиссиа хада ахантәаҩы Ҭамаз Гогьиа иажәақәа рыла, уажәтәи аамҭазы алхыҩцәа рааишьа уахәаԥшуазар, алхрақәа шьақәгылоит, уи азы 50% рыбжьы арҭар злакәу ала.

"Ауаа рааишьа бзиоуп, уи азы алхрақәа шьақәгылап ҳәа агәаанагара ҳамоуп", - иҳәеит Гогьиа.
Асааҭ 15:00 рызтәи аҭагылазаашьа

Иара убас асааҭ 15:00 рҟынӡа Москва рыбжьы арҭахьеит 417-ҩык, Черқьесск - 307-ҩык алхыҩцәа.

12:00 сааҭ рзы иҟаз адыррақәа рыла, ааишьа 23,78% шьақәнаргылон, зыбжьы зҭихьаз рхыԥхьаӡара – 30812-ҩык ыҟан. Ԥыхьатәи ахада иалхрақәа раан 15:00 сааҭ рзы ааишьа 38,41% ракәын иҟаз ҳәа азгәеиҭеит Гогьиа.

Аԥсны иааидкыланы абжьыҭара азин рымоуп 127-нызқьҩык инареиҳаны алхыҩцәа. Рыбжьыҭаратә зин нарыгӡар рылшоит атәылауаҩшәҟә ҿыцқәа знапаҿы изку, зықәра наӡахьоу атәылауаа.

Аԥсны ахада иалхрақәа мҩаԥысуеит амҽыша, хәажәкыра 22 рзы. Ахадарахьы иқәгылоуп хҩык акандидатцәа: Адгәыр Арӡынба, Аслан Бжьаниа, Леонид Ӡаԥшьба.

Аԥсны атәыла ахада иалхрақәа рымҩаԥысшьа иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьарц шәылшоит Sputnik Аԥсны а-Telegram каналаҿы, иара убас асаит аҟны ицо аонлаин текст аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Атемақәа:
Аԥсны ахада иалхрақәа -2020 (124)

Ихадоу атемақәа