06:44 01 Мшаԥы 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.73
  • EUR85.74
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
42 0 0

Аԥсны Алхратә комиссиа хада адыррақәа рыла, асиақәа ирну алхыҩцәа рхыԥхьаӡара иартәоит 131 817-ҩык ауааԥсыра.

АҞӘА, хәажәкыра 22 - Sputnik. Асааҭ 18:00 рзы атәыла ахада иалхразы рыбжьы арҭахьеит 58,85% алхыҩцәа ҳәа аанацҳауеит Алхратә комиссиа хада. Уи иаанагоит алхрақәа шьақәгылеит ҳәа ауп. Зеиԥш хыԥхьаӡарала зыбжьы азҭаз рхыԥхьаӡара 77573-ҩык ыҟоуп асиаҿы иану 131 817-ҩык рахьтә.

Уажәазы алхыҩцәа рааишьа абас иҟоуп:

Асааҭ 18:00 рзы Аԥсны ахада иалхрақәа рахь алхыҩцәа рааишьазы адыррақәа
Асааҭ 18:00 рзы Аԥсны ахада иалхрақәа рахь алхыҩцәа рааишьазы адыррақәа

Москва рыбжьы арҭахьеит 724-ҩык алхыҩцәа, Черқьесск акәзар - 410-ҩык.

Аԥсны атәыла ахада иалхрақәа рымҩаԥысшьа иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьарц шәылшоит Sputnik Аԥсны а-Telegram каналаҿы, иара убас асаит аҟны ицо аонлаин текст аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа