05:09 30 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.19
  • EUR86.86
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1379)
19 0 0

Аладатәи арратә округ арратә амедусзуҩцәа Аҟәа ақалақь аҿы иаарту ахырхарҭарацәатә мобилтә госпиталь аҿы коронавирустә инфекциа COVID-19 зыдбалоу апациентцәа рыдкылареи рыхәышәтәреи иаҿуп.

АҞӘА, абҵара 9 - Sputnik. Аҟәаҟа иааз Урыстәылатәи амобилтә госпиталь жьҭаара 20 раахыс 150-ҩык рҟынӡа апациентцәа аднакылахьеит ҳәа аанацҳауеит Аладатәи аокруг апресс-маҵзура.

Адырраҭараҿы иазгәаҭоуп жьҭаара 20 раахыс Аҟәатәи амобилтә госпиталь аҿы COVID змоу шәҩыуаак хәышәтәны рыҩныҟақәа рахь илырҩаахьеит ҳәа.

Уажәазы Аҟәа ақалақь аҿы иаарту ахырхарҭарацәатә мобилтә госпиталь аҿы акоронавирустә инфекциа COVID-19 зыдбалоу апациентцәа 50-ҩык шьҭоуп. Дара иахәҭоу ахәышәтәра роуеит. Ишьҭоу зегьы Аԥсны Аҳәынҭқарра иатәылауаауп.

Ачымазцәа ацхыраара ласы амашьынақәа рыла инаргоит аучасткатә ҳақьымцәеи аҭыԥантәи аҳақьымцәеи реицеиқәшаҳаҭрала.

Агоспиталь аус ауеижьҭеи 2-нызқь ПЦР-диагностика мҩаԥнагахьеит. Анализқәа нарышьҭуеит Аԥсны алабараториақәа рҟынтәи, аҭҵаарақәа рҭак уахь идырхынҳәуеит.

Амобилтә госпиталь ареспубликахь иаашьҭуп акоронавирустә инфекциа COVID-19 змоу апациентцәа рыхәышәтәраҿы ацхыраара аҟаҵаразы Аладатәи арратә округ аҟынтәи Ставропольтәи атәылаҿацә аҟынтә Аҟәаҟа.

Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1379)

Ихадоу атемақәа