10:38 20 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.72
  • EUR89.21
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны абнарақәа рбылра (27)
10 0 0

Гал араион аҿы абнақәа амца ркит ашәахьа, ажьырныҳәа 4 рзы, ажьырныҳәа 5 ашьыжь урҭ рырцәара рылшеит.

АҞӘА, ажьырныҳәа 5 – Sputnik. Гал араион абнарақәа ҩаԥхьа амца ркит ҳәа Sputnik иазеиҭеиҳәеит АҶА апресс-маӡаныҟәгаҩ Роман Лабиа.

"Шьыбжьоншьҭахь ҩаԥхьа амца цәырҵит, уи зыхҟьо ари араион аҿы ауаа аҳаскьын ҩа амца ацрарҵоит, нас уи аҽеиҵнахуеит, ицәгьоуп уи арцәара. Амца ахьакыз адгьыл шаҟа ыҟоу аҳәара уадаҩуп, избанзар уажәазы ҭыԥ-ҭыԥла абылрақәа ыҟоуп", - иҳәеит иара.

Иара иажәақәа рыла, Галтәи амцарцәаҩцәа ирыцхрааразы инеит Аҟәа, Агәыӡера, Очамчыра ақалақьқәа рҟынтәи амцарцәаҩцәеи иҷыдоу атехникеи.

© Sputnik / Владимир Астапкович

Амцарцәара еиҳарак напышьашәала иаҿын, избанзар ҭыԥқәак рҿы атехника анеира ацәыуадаҩын.

Аԥсны АҶА ауаа ирабжьыргоит аҳаскьын амца ацрарымҵаларц, избанзар уи ахҟьаԥҟьақәа нас рырҽеира даара иуадаҩуп.

Гал араион аҿы абнарақәа амца ркит ажьырныҳәа 4 асааҭ 11 рзы. Амца ахы ыҵнахит иаразнак еиуеиԥшым аҭыԥқәа рҿы. Амца рыцралеит иҩоу аҵиаақәа, арасаҭрақәа, аҭырасрақәа. Нас уи аҩнқәеи аӷәтәы ргыларақәеи рахь ииасит, уи иахҟьаны аҩнқәа хԥа блит. Ашьыжь, ажьырныҳәа 5 рзы амца аанкылара рылшеит.

Атемақәа:
Аԥсны абнарақәа рбылра (27)

Ихадоу атемақәа