06:17 17 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.55
  • EUR89.25
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (963)
23 0 0

Ажьырныҳәа 11 азтәи адыррақәа рыла Аԥсны иахьазы ҩнызқьҩык иреиҳауп COVID-19 змоу.

АҞӘА, ажьырныҳәа 12 - Sputnik. Гәдоуҭатәи ковид-центр аҿы аусуразы аҳақьымцәа еизгоу рыбригадақәа еиҿнакааит Агәабзиарахьчара аминистрра ҳәа аанацҳауеит аусбарҭа апресс-маҵзура.

Аоперштаб аилатәараҿы иазгәаҭан агәабзиарахьчаратә усҳәарҭақәа рҿы амедперсонал разымхара апроблема.

"Аха ҳара ихадоу азхьаԥшра аҳҭалароуп аковид центр хада. Раԥхьа иргыланы ареанимациа аҟәша еиқәыршәатәуп аҟазацәа рыла",- азгәеиҭеит Ҭамаз Ҵахнакьиа.

Аминистр ихаҭыԥуаҩ Алхас Конџьариа иазгәеиҭеит, амедусзуҩцәа рсиа рхианы ахәышәтәырҭақәа рнапхгаҩцәа ишырзынашьҭу.

"Аҳақьымцәа мзызқәак ирхырҟьаны аҷаԥшьарахь изымцозар аҳақьым хадацәа Аоперштаб адырра арҭароуп, излалшо ала аҟазауаҩ дрыԥсахроуп",- ҳәа иҳәеит Алхас Конџьариа.

Ажьырныҳәа 11 азтәи адыррақәа рыла Аԥсны авирус рыдбалоуп 9961-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵхьеит 142-ҩык, ргәабзиара шьақәдыргылеит 7506-ҩык.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (963)

Ихадоу атемақәа