04:44 30 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.19
  • EUR86.86
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
10 0 0

Аԥсны иахьаҵанакуа мызкы иназынаԥшуа х-нызқь гектар рҟынӡа адгьылқәа амца иамҽханакны иаман.

АҞӘА, ажьырныҳәа 13 - Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Ареспубликаҿ имҩаԥысуаз амцарцәара авиациа адԥхьалара аҭахны иҟамызт, уи адагьы уи акыр ахарџь зҭаху усуп ҳәа иҳәеит Аԥсны АҶА аминистр ихаҭыԥуаҩ Нугзар Емырхәба ажьырныҳәа 13 рзы имҩаԥысыз апресс-конференциаҿ.

Аминистр Лев Кәыҵниа иазгәеиҭеит аԥсуа еиқәырхаҩцәеи урыстәылатәи рколлегацәеи иааиԥмырҟьаӡакәа аинырра шрымаз, иахәҭаны иҟалар ацхыраара аҟаҵаразы.

"Урыстәылатәи ҳколлегацәа авертолиоти аҳаирплани ҳаҭара иазыхиан. Ҳара иҳаҭаз адгылара ҭабуп ҳәа ахҳәааны ашәҟәы рзаҳашьҭит", - ҳәа иҳәеит Кәыҵниа.

Убри аан иазгәеиҭеит авиациа шьаҭанкыла амца арцәара шацәыуадаҩу.

Аусбарҭаҿы ашәара рымоуп ааԥынразы анхацәа аҳаскьын, абаџьар амца аныддыркуа иҟало аҭагылазаашьазы.

Лев Кәыҵниа иҳәеит абнақәа рбылра алзыршаз ауаа аҭакԥхықәра иақәзыршәаша азакәан адкылара аҭахуп ҳәа.

"Зегьы ҳҽеидаҳкылароуп амцакрақәа раԥырҟәҟәааразы. Ашәарыцацәа, атуристтә гәыԥқәа зегьы ирацәажәалатәуп", - ҳәа иҳәеит иара.

Иара убасгьы агәҽанҵара ҟаиҵеит ахьҭақәа раамҭаан аҩнқәа рҿы арԥхагақәа гәыгәҭармыжьларц.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа