12:17 28 Жәабран 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.44
  • EUR90.37
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1078)
13 0 0

Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 11158-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 8947-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 159-ҩык.

АҞӘА, ажьырныҳәа 25 – Sputnik. Ҳазҭалаз амчыбжь азы Аҟәа, Араион ҿыц аҿы COVID-19 азы ПЦР-тестқәа ахьыҟарҵо апункт ҿыц аадыртуеит ҳәа Sputnik иазеиҭалҳәеит Аҟәа ахадара Агәабзиарахьчаразы аусбарҭа аиҳабы Ирма Воуԥҳа.

Воуԥҳа илҳәеит апункт шаартхо уаанӡа Ацхыраара ласы ахьыҟаз аҭыԥ аҿы: Аргәын имҩа, 1 (амилициа зыҩноу ахыбра).

"Аҳҭнықалақь ахадара аӡбарала уахыки-ҽнаки рыҩнуҵҟа 100 ПЦР-тест мҩаԥаагалароуп. Аҿкчымазаратә хәышәтәырҭа аусура армариаразы абри апункт ҿыц ааҳартуеит", - лҳәоит Воуԥҳа.

Лара илҳәеит Араион ҿыц аҿы уахыки-ҽнаки рыла 20 ПЦР-ҭҵаара шымҩаԥырго, иара убри аҟара COVID-центр аҿы, Турбаза, аҿкчымазаратә хәышәтәырҭаҿы – 60.

Ирма Воуԥҳа иара убасгьы илҳәеит ачымазцәа хьанҭацәа рзы аҿкчымазаратә хәышәтәырҭаҿы ԥшь-иарак рҟынтәи жәа-иарак рҟынӡа ишацҵахо.

Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 11158-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 8947-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 159-ҩык.

Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 128-ҩык, рҭагылазаашьа бааԥсуп 37-ҩык, ибжьаратәуп - 34-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 36-ҩык апациентцәа, Очамчыра ирхәышәтәуеит 16-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 26-ҩык, Аҟәатәи амобилтә госпиталь аҟны ишьҭоуп акоронавирус зыдбалоу 58-ҩык пациент.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1078)

Ихадоу атемақәа