10:21 20 Мшаԥы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.25
  • EUR91.48
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны аенергетика апроблемақәа (256)
24 0 0

Аҳауатә цәаҳәа "Мысра" аҟны авариа ҟалеит, аремонтҟаҵаҩцәа рыбригада аҭыԥ ахь инеит, аусурақәа рымҩаԥгара иаҿуп.

АҞӘА, жәабран 13-Sputnik. Аҳауатә цәаҳәа "Мысра" аҟны иҟалаз авариа иахҟьаны астанциа маҷқәа Мысра, Гудаута-110, Гәдоуҭа (Т-1), Лыхны аҟнытә афымца зауаз абонентцәа фымцалашара инхеит ҳәа аанацҳауеит АУН "Амшынеиқәафымцамч".

Иазгәаҭоуп, аремонтҟаҵаҩцәа рыбригада авариа ахьыҟалаз аҭыԥ ахь инеит, аусурақәа рымҩаԥгара иаҿуп.

Ахәаша, жәабран 12 рзы фымцалашарада иҟан Гәылырԥшь, Очамчыра, Гал араионқәа, иара убас Тҟәарчал мраҭашәаратәи ахәҭа. Аусура аанкылан авольтҳарак цәаҳәа "Кавкасиони" Урыстәыла аҵакыраҿы авариа ахьыҟалаз азы.

Атемақәа:
Аԥсны аенергетика апроблемақәа (256)

Ихадоу атемақәа