06:51 14 Мшаԥы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.25
  • EUR91.92
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
13 0 0

Асиа шьақәыргылоуп 2020-2021 шықәсқәа рзы Аԥсны заанаҵтәи аҭыԥқәа рҿаҵараз амаҵзура адыррала.

АҞӘА, хәажәкыра 9 - Sputnik. Аԥсшьараз анхарҭаҭыԥқәа рҿаҵара амаҵзура TVIL.RU адырра ҟанаҵоит Аԥсны акурортқәа реиҳа аҿаҵа ахьыҟарҵо ракәны иҟоуп ҳәа.

Атуристцәа реиҳараҩык заанаҵы 8 - 15 уахы аангылареи 1,3 - 2,7 нызқьмааҭ аныхреи рыгәҭакуп.

Убри аан аиҳарак аԥсшьара ахәԥса лаҟәуп Гәдоуҭа - 1,3 нызқьмааҭ уахык азы, еиҳа ахәԥса ҳаракуп Пицунда - 2,7 нызқьмааҭ уахык азы.

Ииасыз ашықәс иадкыланы заанаҵтәи аҿаҵақәа рхыԥхьаӡара еиҳахеит акурортқәа быжьба рҿы:

  • Гагра – 2419 мааҭ / 11,5 у.,
  • Пицунда – 2683 мааҭ / 11 у.,
  • Афон ҿыц -1984 мааҭ / 8 у.,
  • Аҟәа – 2441 мааҭ / 15 у.,
  • Цандрыԥшь – 2399 мааҭ / 13 у.,
  • Алаҳаӡы – 2579 мааҭ / 10 у.,
  • Гәдоуҭа – 1305 мааҭ / 14 у.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа