00:56 30 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.19
  • EUR86.86
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
14 0 0

Авариа ҟалеит рашәара 25 ауха Гәдоуҭа ақалақь Аҟәатәи амҩаду аҿы аиланхарҭа "Дружба" иацәыхарамкәа.

АҞӘА, рашәара 25 - Sputnik. Урыстәыла атәылауаҩ Гәдоуҭа амҩатә машәыр аҿы дҭахеит ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА.

Автомашьына "TOYOTA" аҵла иаахеит. Арыцҳара ҟалеит рашәара 25 ауха Аҟәатәи амҩаду аҿы аиланхарҭа "Дружба" иацәыхарамкәа. Амашьына аԥсҟы лкын Санкт-Петербург инхоз Вера Мазилова, 1960 шықәсазы ииз.

Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы адырра ҟаҵан асааҭ 02:01 рзы. Аиқәырхаҩцәа аҭыԥ ахь ианнеи, ааха зауз руаӡәк Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭахь дыргахьан, амашьына аԥсҟы зкыз дҭыган ацхыраара лас абригада дрырҭеит, аха леиқәырхара залымшеит.

Ихадоу атемақәа