13:06 24 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.72
  • EUR85.20
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
33 0 0

Аҳәынҭқарратә программа анагӡара шықәсык иалагӡаны 2021 шықәсазы ихыркәшатәуп.

АҞӘА, нанҳәа 9 - Sputnik. Аҟәа араион ахадара ақыҭанхамҩа аҿиаразы ахықәкытә программа нанагӡоит ҳәа аанацҳауеит Аԥсныпресс.

Апроект ҩ-етапкны еихшоуп, иазԥхьагәанаҭоит ашәыреиҭаҳара.

"Актәи аетап аан иалаҳкаауеит апрограмма алахәылацәа. Иаԥҵахоит акомиссиа. Уи алахәылацәа  аус знапы алазкыр зҭаху рҟынтәи азыҳәақәеи адокументқәеи гәарҭалоит. Аӡбарагьы рыдыркылоит", - Аԥсныпресс иазеиҭеиҳәеит араион ахадара ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы Дамеи Ҭыжәба.

Аҩбатәи аетап аан аԥаразоужьра мҩаԥгахоит. Ҭыжәба иажәақәа рыла, урҭ ирхыҵхырҭоуп араион абиуџьет.

Зынӡа 4 миллион мааҭ азоужьхоит.

"Проектк аҳәаақәа ирҭагӡаны гектарк еиҳамкәа адгьылҵакыраҿы ашәыр еиҭарҳауеит", - иҳәеит иара.

Апрограмма алахәхара зҭаху:

  • Аҟәа араион датәызароуп;
  • Ақыҭаҿы дынхозароуп;
  • Акомиссиа ишьақәнаргыло аамҭа иалагӡаны ахадарахь азыҳәа наишьҭроуп;
  • Апроект ахҳәааи уи ахарџьи азыҳәа иаирбароуп;
  • Адгьыл анализи ари аҭыԥ аҿы зеиҭаҳара игәҭаку акультурахки азгәеиҭароуп;
  • Аҟәа араион ахадара аофициалтә саит аҿы икьыԥхьхоит иаҭахны иҟоу адокументқәа реиқәыԥхьаӡа.

Апрограмма 2021 шықәса иалагӡаны имҩаԥгатәуп.

Ихадоу атемақәа