07:56 25 Лаҵара 2018
Аҟәа+ 19°C
Ишиашоу ицо аефир
Аинфографика

Аԥсуа хәмарра "Ахылԥахас"

Икьаҿу ахьарԥш аиура
3621
Аԥсуаа рыхәмаррақәа. Ахылԥхас
© Sputnik Леон Гәниа

"Ахылԥахас" - ашколқәра иаҵанакуа аҷкәынцәа рзы аԥсуаа рыхәмарра.

Ахәмарра рхы аладырхәуеит ҩыџьа. Адәаҿы иҵадырсуеит метрак иҟоу алаба, уи аханы ахылԥа хыршьуеит. Алаба ахьыҵарсу аҿынтә ҩ-ганк рыла аконтрольтә цәаҳәақәа алырдоит: ганкахьала 15 шьаҿа ыҟоуп (иааигәоу ацәаҳәа), егьи аган ала 20 шьаҿа (ихароу ацәаҳәа).

Аганқәа рылагьы ацәаҳәақәа ҟарҵоит. Адәы аура ахәмарҩцәа рхаҭа иалырхуеит ахәмарра иалагаанӡа. Хадара злоу акакәны иҟоуп ганкахьала адәы еиҳагьы адура.

Ахәмарҩцәа аконтрольтә цәаҳәа аҟны еиҿагылоит. Адырра анрырҭалакь, ахәмарыҩцәа алабахь инеиуеит. Иааигәоу ацәаҳәаҿы игылоу ахәмарҩы ахылаԥа дамҵасны, раԥхьа дыхьгылаз аҭыԥахь дхынҳәыроуп, ихараны иҟоу ацәаҳәаҿы игылоу ахәмарҩы ахылаԥа зку ахәмарҩы дикыроуп иҭыԥ аҿы днеиаанӡа.

Иркыз ахәмарра далҵуеит. Аха дызкраны иҟаз дизымкыр иара ихаҭа ахәмарра далҵроуп. Ицаз ихаҭыԥан ҿыц даҽаӡәы далалоит, убас ахәмарра иацҵахоит. Иреиӷьу ахәмарҩы ҳәа дыԥхьаӡоуп, ахәмарра далымҵӡакәа ирацәаҩны аҿагылаҩцәа зыԥсахуа.

Ахәмарра даара имариоуп, зегьы ирзыманшәалоуп. Ахәыҷқәа зегьы хатәгәаԥхарала ихәмарыр ҟалоит. Ахәмарра иабзоураны иҿиоит ареакциа аласреи аццакреи. Ахәмарҩцәа рацәаҩны еизар ахәмарра командатәны иҟауҵар ҟалоит. Реиҳа ирацәаны аиааирақәа згаз акоманда аиааиуеит. Ахәмарҩцәа зынӡа ихәыҷқәазар адәы аура дырмаҷуеит. Аиҳабаҵәа хәмаруазар идырҭбаауеит. Ахылаԥа ахаҭыԥан рхы иадырхәар ҟалоит: ачабра, ақьаад уб.егь

Ахәмарра аԥҟарақәа рыла иҟалоит аиндаҭлаҩ напыла икра, аха дкамҳартә еиԥш, ахьаа имоуртә еиԥш, дымхәахәартә еиԥш. Ахәмарҩ дкуп ҳәа иԥхьаӡоуп аарла напыла ихьысзаргьы.

Иҟалом, атрышә иасаанӡа ахәмарра алагара, ацәаҳәа уахысзар аиндаҭлаҩ икра, ашьапҿаршә аҟаҵара, ахцәи ашьапқәеи рыкра.

Иҵегь аинфографика

 • Амармалташьтә пты анырҵәаразы иҟаҵатәу
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:44 06.04.2018
  16:44 06.04.2018

  Амармалташьтә пты закәу, уи иаҿагыланы ақәԥареи

  Амармалташьтә пты Аԥсны раԥхьаӡа акәны ицәырҵит 2014 шықәса рзы, иара макьана аҭыԥантәи аԥсабара иаламҵәац, уи ауп ахәаҷа-маҷа зфашагьы зцәырымҵыц, уи дара рхыԥхьаӡара акырӡа иланарҟәрын.

  24
 • Шаҟа шәахтә еизыргаз Аҧсны 2017 шықәсазы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:51 28.03.2018
  16:51 28.03.2018

  Шаҟа шәахтә еизыргаз Аԥсны 2017 шықәсазы

  Шаҟа шәахтә еизыргаз Аԥсны 2017 шықәсазы Sputnik аинфографиакаҟны.

  6
 • Агәыҳәԥы акьыба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:16 19.03.2018
  16:16 19.03.2018

  Агәыҳәԥы акьыба: идыртәузеи

  Иарбан симптомқәоу агәҽанызаара узҭо, ацхырааразы адҵаалара абаҭаху, ишԥазыԥхьагәаҭатәу акьыбачымазара, абри агәыԥ ахь иаҵанакырц зылшода – абарҭ азҵаарақәа рҭакс иазҳархиеит инарҭбаау аинфографика.

  50
 • Аԥсны аҵәахырҭатә банк акредиттә аалыҵ Ахархәаратә аиушьа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:20 01.03.2018
  15:20 01.03.2018

  Аԥсны аҵәахырҭатә банк акредиттә аалыҵ "Ахархәаратә" аиушьа

  75 шықәса ирҭымсыц дарбанзаалак Аԥсны атәылауаҩ Аԥсны Аҵәахырҭатә банк ахь акредит аиуразы дадҵааларц илшоит.

  38

Ихадоу атемақәа