18:56 28 Лаҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD71.10
 • EUR78.26
 • Заҟа иаԥсоузеи Аԥсны аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз 2018 шықәсазы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 11:36 23.06.2018
  11:36 23.06.2018

  Заҟа иаԥсоузеи Аԥсны аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз 2018 шықәсазы

  Аԥснытәи 1889 –ҩык абжьаратә школқәа роушьҭымҭацәа рыхәылԥаз 2018 шықәсазы ахарџь зеиԥшроу Sputnik Аԥсны аинфографикаҿы.

  71
 • Иҟаҵатәузеи акәыбрқәа уҽырцәухьчарц азы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:28 07.06.2018
  14:28 07.06.2018

  Иҟаҵатәузеи акәыбрқәа уҽырцәухьчарц азы

  Иҟаҵатәузеи акәыбрқәа уҽырцәухьчарц азы, насгьы акәыбры уцҳазар абри атәы Sputnik Аԥсны аинфографикаҿы.

  59
 • Амармалташьтә пты анырҵәаразы иҟаҵатәу
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:44 06.04.2018
  16:44 06.04.2018

  Амармалташьтә пты закәу, уи иаҿагыланы ақәԥареи

  Амармалташьтә пты Аԥсны раԥхьаӡа акәны ицәырҵит 2014 шықәса рзы, иара макьана аҭыԥантәи аԥсабара иаламҵәац, уи ауп ахәаҷа-маҷа зфашагьы зцәырымҵыц, уи дара рхыԥхьаӡара акырӡа иланарҟәрын.

  71
 • Шаҟа шәахтә еизыргаз Аҧсны 2017 шықәсазы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:51 28.03.2018
  16:51 28.03.2018

  Шаҟа шәахтә еизыргаз Аԥсны 2017 шықәсазы

  Шаҟа шәахтә еизыргаз Аԥсны 2017 шықәсазы Sputnik аинфографиакаҟны.

  39
 • Агәыҳәԥы акьыба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:16 19.03.2018
  16:16 19.03.2018

  Агәыҳәԥы акьыба: идыртәузеи

  Иарбан симптомқәоу агәҽанызаара узҭо, ацхырааразы адҵаалара абаҭаху, ишԥазыԥхьагәаҭатәу акьыбачымазара, абри агәыԥ ахь иаҵанакырц зылшода – абарҭ азҵаарақәа рҭакс иазҳархиеит инарҭбаау аинфографика.

  83
 • Аԥсны аҵәахырҭатә банк акредиттә аалыҵ Ахархәаратә аиушьа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:20 01.03.2018
  15:20 01.03.2018

  Аԥсны аҵәахырҭатә банк акредиттә аалыҵ "Ахархәаратә" аиушьа

  75 шықәса ирҭымсыц дарбанзаалак Аԥсны атәылауаҩ Аԥсны Аҵәахырҭатә банк ахь акредит аиуразы дадҵааларц илшоит.

  64
 • Ареспубликаҿы 2017 шықәса рзы ашықәс рацәа нызҵуа ҳәа ашәҟәы иҭагалан 919-ҩык ауаа.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:27 23.02.2018
  18:27 23.02.2018

  Аԥсуаа рышықәсынҵыра

  Аԥсны 2017 шықәса рзы ашықәс рацәа нызҵуа ҳәа ашәҟәы иҭагалан 919-ҩык ауаа.

  37
 • Аԥсны Аконституциатә ӡбарҭа еиқәыршәоуп
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:21 13.02.2018
  17:21 13.02.2018

  Аԥсны Аконституциатә ӡбарҭа еиқәыршәоуп

  2014 шықәса мшаԥымза 30 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Аконституциа иалагалан ариашарақәа –Аконституциатә ӡбарҭа ашьаҭаркра азыԥхьагәазҭоз.

  47
 • Итрадициатәу аԥсуаа рынцәахәқәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:34 02.02.2018
  14:34 02.02.2018

  Итрадициатәу аԥсуаа рынцәахәқәа

  Аԥсуаа агәра ргон, адунеи аҟазаара – иреиҳаӡоу амчрақәа роуп изыбзоуроу ҳәа, ауаҩытәыҩсеи адунеии ирхагылоугьы ԥсра-ӡра змам, иҵыхәаԥҵәарадоу Анцәа шиакәу.

  139
 • Главная новогодняя ёлка города Севастополя
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:23 29.12.2017
  18:23 29.12.2017

  Ашықәс Ҿыц иазку ажәақәа ииашан ишԥарыҩуеи?

  Ашықәс Ҿыц – ауаа ргәыӷрақәа адырҳәалоит, аиҳарак ари аныҳәа иазыԥшуп ахәыҷқәа. Шәааи игәаҳҭап аԥсышәала Ашықәс Ҿыц иазку ажәақәа шырыҩуа.

  71
 • Абхазская деревня
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:42 22.12.2017
  17:42 22.12.2017

  Аԥсуа чысхкқәа ииашан ишԥарыҩуеи?

  Ианакәызаалак аԥсуаа реишәа еиуеиԥшым ачысқәа рыла ибеиоуп. Шәааи игәаҳҭап аԥсышәала ачысхк рыхьыӡқәа ииашан ишырыҩуеи.

  545
 • Медицинский работник делает укол
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:50 15.12.2017
  17:50 15.12.2017

  Агәабзиарахьчара иазку ажәақәа ииашаны ишԥарыҩуеи?

  Ауаҩы еснагь игәабзиара дацклаԥшуазар ауп, аиҳарак аӡынра уи ашәарҭара ианҭагылоу.

  39
 • Амзар
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:14 07.12.2017
  17:14 07.12.2017

  Аԥcшьареи аныҳәатә мшқәеи: 2018 шықәсазтәи амзар

  Аԥсны аминистрцәа реилазаара ишьақәнарӷәӷәеит 2018 шықәсазтәи амзар.

  42
 • Снегопад в Абхазии
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:09 01.12.2017
  18:09 01.12.2017

  Аӡынра иазку ажәақәа ииашаны ишԥарыҩуеи?

  Абар аӡынра ҳааҭагылеит, шәааи игәаҳҭап ари ашықәс аамҭа иазку ажәақәа аԥсышәала ииашаны рҩышьаԥҟара ахьынӡажәдыруа.

  119
 • Аԥсуа жәлар ринструментқәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:27 24.11.2017
  17:27 24.11.2017

  Аҩымаа, ахымаа, аԥхьарца: аԥсуа жәлар ринструментқәа рыбжьы агашьа

  Аҧсуаа рҿы амузыка ҳәа иҧхьаӡоу еиҳарак ашәаҳәароуп. Аинструментқәа рҿы ахәмарра уи ханарҭәаауеит, аха убас шакәугьы аҧсуа жәлар рҟны аҿиара амоуп аинструменттә музыка.

  407
 • Иҟаҵатәузеи Аԥсны атәылауаҩшәҟә ҿыц аиуразы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 10:33 20.09.2017
  10:33 20.09.2017

  Аԥсуа тәылауаҩшәҟәы аиушьа

  Аԥсуа тәылауаҩшәҟәы ҿыц аиуразы иахәҭаны иҟоу адокументқәеи ашәҟәқәеи анрыдыркыла ашьҭахь заҟа аамҭа иԥштәуи ртәы арбоуп Sputnik Аԥсны аинфографикаҿы.

  61
 • ашәарыцара асезон
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 11:14 19.08.2017
  11:14 19.08.2017

  Ашәарыцара абзиабаҩцәа ирдырыр иахәҭоу

  Аԥсны иахьаҵанакуа ашәарыцара асезон ҳәа ишьақәыргылоуп нанҳәа 19 2017 шықәса инаркны.

  76
 • заҟа иркозеи ашкол алгара
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:15 25.05.2017
  16:15 25.05.2017

  Зыхә ҳараку аушьҭымҭа: заҟа иаԥсозеи ашкол алгара

  Аԥсны Аҵара аминистрра адырраҭарақәа рыла ареспубликаҟны аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы амшныҳәа иаԥылоит 1 966-ҩык аҵаҩцәа. Арҭ аныҳәамшқәа рыламҭалаз, Sputnik Аԥсны иазнархиеит аныҳәатә харџьқәеи абжьаратә хәыԥсақәеи зныԥшуа аинфографика.

  100
 • Аԥсны ахәыҷқәа алаҵақәа шырзыҟарҵо
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:39 04.05.2017
  13:39 04.05.2017

  Аԥсны ахәыҷқәа алаҵақәа шырзыҟарҵо: инарҭбааны

  ООН Ахәыҷтәы фонди (ИУНИСЕФ) Sputnik Аԥсныи иаздырхиеит Аԥсны алаҵа зызуу ахәыҷқәа рхыԥхьаӡареи иарбан чмазарақәоу уажәы урҭ зцәыхьчоуи аазырԥшуа аинфографика. Аибашьра ашьҭахьтәи аамҭазы алаҵа зегьы Аԥсныҟа аагара анапы алакуп ООН Ахәыҷтәы фонд (ИУНИСЕФ).

  31
 • Sputnik Аԥсны 2.0
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:58 08.12.2016
  15:58 08.12.2016

  Sputnik Аԥсны 2.0

  Амультимедиатә центр Sputnik Аԥсны ҩышықәса аус ауанаҵы Аԥсны аинформациатә ҵакыраҿ иалкаау аҭыԥ ааннакылеит. Аинформациа аласреи, ахышәа-ҵышәеи, амультимедиатә форматқәа реиуеиԥшымреи инарықәыршәаны Sputnik Аԥсны аиԥш зеиԥшу ареспубликаҟны иҟам.

  50