13:59 27 Цәыббра 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD76.82
 • EUR89.66
 • Аԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп. Аԥсуа қыҭақәа рҟны иубар улшоит еиқәаҵәаҳҳараӡа иҟалахьоу ажьыргәыцқәа ишрылырхуа еилаҷҷоо аҩы.
 • Аҧсуа ҩы – амилаҭтә ҭоурых иадҳәалоуп.
 • Жәытә- натә аахыс аҩнаҭақәа рҿы ирааӡон ажь, рнапала иҟарҵон аҩы.
 • Ажь аҟәшәара иалагоит жьҭаарамза ашәымҭаз, ажьыргәыцқәа ибзианы ианыҟалалак.
 • Ажь анҿырхуа рхы иадырхәоит ашәыреилыхга.
 • Ажь аҿыхра иалагоит амш аныбзиоу, анаҟәи аӡаӡа анхыу ажь аҿыхра иаԥсам.
 • Ажьхәага ахархәара арҭоит аҩы аныҟарҵо.
 • Ажьаӷь аҩы анаҵырхлак ауаҭка дыршоит.
 • Ажьҭрақәа рыҟны ирааӡоит ашәҭ.
 • Аҩы бзиа ҟаларцаз ажьаӷь мчыбжьқәак игылазарц ауп.
 • Аԥсуаа рҟны аҩы аҟаҵашьа ахатә ҭоурых амоуп, акәамаҵамақәа рацәоуп.
 • Аџь, аца иалырхуа ачанқәа ирҭарҭәоит аҩы.
© Sputnik Томас Тхайцук
Аԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп.

Аԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп. Аԥсуа қыҭақәа рҟны иубар улшоит еиқәаҵәаҳҳараӡа иҟалахьоу ажьыргәыцқәа ишрылырхуа еилаҷҷо аҩы.

Аԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп. Аԥсуа ҩы – амилаҭтә ҭоурых иадҳәалоуп. Жәытә- натә аахыс аҩнаҭақәа рҿы ирааӡон ажь, рнапала иҟарҵон аҩы.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 21:00 01.09.2020
  21:00 01.09.2020

  Адырра амш: аҟәатәи ашколқәа рҵаҩцәа

  2020 шықәсазы аԥснытәи ашколқәа ирыдыркылеит ҩ-нызқьи бжаки инареиҳаны актәи акласс аҵаҩцәа. Ари ахыԥхьаӡара макьана цәыббра 15 рҟынӡа аҽаԥсахлоит, актәи аклассаа рсиа иацлалоит азы.

  21
  13
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:55 24.08.2020
  15:55 24.08.2020

  Ашьхараҿы аԥсшьара: аԥхынтәи Ауадҳара аԥшӡара

  Ауадҳара — Аԥсны ашьхараҿы илеиуа ӡиасуп, иара убас ашьхаратә бальнеологиатә курортуп, уи амшын инахыкны 1650—1700 метра иҳараку аҭыԥ аҿы иҟоуп, аӡиа Риҵаҟынтәи 18 километра аҩадахьы.

  27
  16
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 20:41 05.08.2020
  20:41 05.08.2020

  Игәышьҭыхгоу аланарԥшыра: ансамбль "Кавказ" аконцерт шымҩаԥысыз

  Кандид Ҭарба ихьӡ зху жәлар рыкәашаратә ансамбль "Кавказ" аконцерт мҩаԥысит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҟны нанҳәа 4 рзы. Ихамышҭыхәу аконцерт аимгеимцарақәа шәыдаагалоит Sputnik афотолентаҿы.

  93
  13
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:49 31.07.2020
  13:49 31.07.2020

  Раԥхьатәи аихшьалақәа: Аԥсны ахәбатәи ахада имшқәа шәкы рхаҿра

  Аԥсны ахәбатәи ахада Аслан Бжьаниа инапынҵақәа рынагӡара далагеит мшаԥымза 23 инаркны. Атәыла ахадас иусура мшышәк ахыҵит, реиҳа иалкаау ахҭысқәа - Sputnik афотоҭыхымҭақәа рҟны.

  31
  14

Ихадоу атемақәа