03:01 14 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
 • USD71.68
 • EUR87.33
 • Аԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп. Аԥсуа қыҭақәа рҟны иубар улшоит еиқәаҵәаҳҳараӡа иҟалахьоу ажьыргәыцқәа ишрылырхуа еилаҷҷоо аҩы.
 • Аҧсуа ҩы – амилаҭтә ҭоурых иадҳәалоуп.
 • Жәытә- натә аахыс аҩнаҭақәа рҿы ирааӡон ажь, рнапала иҟарҵон аҩы.
 • Ажь аҟәшәара иалагоит жьҭаарамза ашәымҭаз, ажьыргәыцқәа ибзианы ианыҟалалак.
 • Ажь анҿырхуа рхы иадырхәоит ашәыреилыхга.
 • Ажь аҿыхра иалагоит амш аныбзиоу, анаҟәи аӡаӡа анхыу ажь аҿыхра иаԥсам.
 • Ажьхәага ахархәара арҭоит аҩы аныҟарҵо.
 • Ажьаӷь аҩы анаҵырхлак ауаҭка дыршоит.
 • Ажьҭрақәа рыҟны ирааӡоит ашәҭ.
 • Аҩы бзиа ҟаларцаз ажьаӷь мчыбжьқәак игылазарц ауп.
 • Аԥсуаа рҟны аҩы аҟаҵашьа ахатә ҭоурых амоуп, акәамаҵамақәа рацәоуп.
 • Аџь, аца иалырхуа ачанқәа ирҭарҭәоит аҩы.
© Sputnik Томас Тхайцук
Аԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп.

Аԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп. Аԥсуа қыҭақәа рҟны иубар улшоит еиқәаҵәаҳҳараӡа иҟалахьоу ажьыргәыцқәа ишрылырхуа еилаҷҷо аҩы.

Аԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп. Аԥсуа ҩы – амилаҭтә ҭоурых иадҳәалоуп. Жәытә- натә аахыс аҩнаҭақәа рҿы ирааӡон ажь, рнапала иҟарҵон аҩы.

Иҵегь афотосахьақәа

Ихадоу атемақәа