21:56 12 Ԥхынгәы 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD71.23
 • EUR80.27
Афотосахьақәа

Абаҳча акарантин аан: Аҟәатәи аботаникатә баҳча иаԥсҭазаашьоу

Икьаҿу ахьарԥш аиура
23 0 0
 • Абхазский государственный ботанический сад
 • Абхазский государственный ботанический сад
 • Абхазский государственный ботанический сад
 • Абхазский государственный ботанический сад
 • Абхазский государственный ботанический сад
 • Абхазский государственный ботанический сад
 • Абхазский государственный ботанический сад
 • Абхазский государственный ботанический сад
 • Абхазский государственный ботанический сад
 • Абхазский государственный ботанический сад
 • Ботанический сад.
 • Ботанический сад.
 • Ботанический сад.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аҟәатәи аботаникатә баҳчаҿы ашәҭқәеи аҵиаақәеи ашәҭра иаҿуп.

Аҟәатәи аботаникатә баҳчаҿы ишәҭит хкы рацәала ашәҭқәа, аха урҭ рыԥшӡара збо маҷҩуп, Аԥсни Урыстәылеи рҳәаа ахьарку иахҟьаны аԥсшьаҩцәа ыҟам.

Ачымазара ҿкы акоронавирус аламырҵәаразы Аԥсни Урыстәылеи рҳәаа аркуп. Аҟәатәи аботаникатә баҳча ӷәӷәала ианыԥшуеит аԥсшьаҩцәа рыҟамзаара, абаҳча атуристцәа рыбзоурала абиуџьет шьақәнаргылон.

Ақалақь агәҭаны ишьҭоу аботаникатә баҳча сынтәа иахыҵуеит 180 шықәса. Абаҳча ахьӡ-аҧша ду амоуп, Кавказ аҳәаақәа ирҭыҵуеит. 5-нызқь хкы иреиҳаны ара изызҳауа адунеи зегьы аҟнытә еизгоу аҵиаақәа рбарц азы абаҳчахь иаауеит хыԥхьаӡара рацәала мраҭашәарантәи атуристцәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:35 29.06.2020
  19:35 29.06.2020

  Аԥсҭазаара ду ахь ашьаҿеихгара: Аԥсны ашколқәа рҿы аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы

  Сынтәа иҟаз аԥкрақәа ирыхҟьаны Аԥснытәи ашколхәыҷқәа апроблемақәа жәпакы рызцәырҵит. Рхала аԥышәарақәа рҽахьырзыҟарҵоз адагьы, акыр ргәы иҵхон аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьи аушьҭымҭацәа рыхәылԥази ҟало-иҟамло азҵаара.

  29
  9
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:01 26.06.2020
  16:01 26.06.2020

  Аҟармаратәи аӡхыҽҽақәа: ашахтиортә ҳабла аԥшӡара

  Тҟәарчал, ашахтиортә ҳабла Аҟармара х-ӡхыҽҽак ыҟоуп – "Иԥшьоу", "Ирина", "Адау". Ақалақь Тҟәарчалынтә аԥсабаратә цәырҵрақәа рҟынӡа 12 километр бжьоуп.

  24
  15
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:22 24.06.2020
  14:22 24.06.2020

  Аиааира Ду аҳаҭыраз: Ашҭа ҟаԥшь аҿы апарад шымҩаԥысыз

  Ашҭа ҟаԥшь аҿы, Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аҿы Аиааира 75 шықәса ахыҵра аҳаҭыраз имҩаԥгаз апарад хыркәшоуп. Аныҳәаҟынтә иреиӷьу аҭыхымҭақәа Sputnik афотонҵамҭаҟны.

  15
  27
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 12:22 24.06.2020
  12:22 24.06.2020

  Илегендахаз: 1945 шықәсазтәи раԥхьатәи Аиааира Апарад

  75 шықәса раԥхьа Москва, Ашҭа Ҟаԥшь аҟны имҩаԥысит раԥхьатәи апарад, уи адунеи аҟны зегь реиҳа зымҽхак духаз, ауаа ргәалашәараҿы иаанхаз акәхеит. Иара Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аҿы СССР афашисттә Германиа иахьаиааиз иазкын. Аҭоурыхтә кадрақәа - Sputnik афотонҵамҭаҿы.

  20
  19

Ихадоу атемақәа