02:52 14 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD71.68
  • EUR87.33
Афотосахьақәа

Аԥсны Апарламент аилатәара, ЕгрыГЕС аусура: ииасыз амчыбжь афотосахьақәа рҟны

Икьаҿу ахьарԥш аиура
18 0 0
© Sputnik / Томас Тхайцук
ЕгрыГЕС аҩнуҵҟа.

Аԥсни адунеи аҿи зҿлымҳара зуҭаша ахҭысқәа Sputnik афотосахьақәа рҟны шәрыхәаԥшырц ишәыдаагалоит.

Аԥсназы ииасуа амчыбжь беиан ҳҭысла: хәажәкыра 31 рзы Аԥсны Апарламент аилатәара мҩаԥнагит, уаҟа 2021 шықәсазтәи абиуџьет апроект аднакылеит, Аԥсны Апарламент агәабзиарахьчара, аҵарадырра, аҭҵаарадырра, акультура, аспорт, асоциалтә маҵура аусхкқәа рҟны аҳәынҭқарратә усбарҭақәа русзуҩцәа руалафахәқәа Урыстәыла ахьӡала рыцҵаразы Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара аиқәшаҳаҭра аратификациа азнауит, иара убас Аԥсны закәаншьаҭада афымцамч ахархәаразы ахара дырӷәӷәеит. Амчыбжь анҵәамҭазы еилкаахит ЕрыГЕС аусура еиҭаналаго. Акультуратә ԥсҭазаараҿгьы ирацәан азҿлымҳара зуҭаша ахҭысқәа- Аԥсуа сахьаҭыхҩы Адгәыр Амԥар исахьақәа рцәыргақәҵа "Аамҭақәа рыбжьара" аартын, Гәдоуҭа иӡырган аҭоурыхҭҵааҩ Руслан Гәажәба ишәҟәы "Аԥсны - ҳаб игәара, ҳара ҳӡааӡаз - ҳан лгара…", Иван Папаскьыр ихьӡ зху Амилаҭтә библиотека шәышықәса ахыҵит.

Ажәакала, ирацәоуп амчыбжь аҩнуҵҟа имҩаԥысуаз ахҭысқәа, еиҳа иалкаахаз Sputnik афотосахьақәа рҟны.

Иҵегь афотосахьақәа

Ихадоу атемақәа