20:43 20 Жәабран 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD65.86
  • EUR74.68
Валерий Кварчия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кәарҷиа: амамзаара иахҟьаны астудентцәа рҵара ааныжьны ианцо ыҟоуп

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
23 0 0

Аҵаразы аԥара ззымшәо астудентцәа иҟоуп аинститут анаанрыжьо ҳәа азгәеиҭеит арадио Sputnik аефир аҟны Аҟәатәи иаарту аинститут аректор Валери Кәарҷиа.

"Бжьаратәла шықәсык ҳинститут иалгоит 80-100 ҩык рҟынӡа. Аҵара иҭаҳҵоит 120-130- ҩык. Иҟоуп изалымго. Сынтәа мацара ахԥатәи, аԥшьбатәи акурс аҟынӡа инеихьоу, ԥсшьара ҳанцоз арзаҳалқәа рыҩҩит 25-ҩык рҟынӡа хатәгәаԥхарала аҵара ааныжьны ишцо, избанзар рҵара ахә рызшәаӡом. Ҳара ҳҟны бжьаратәла 40-нызқь шәатәуп аҵаразы. Урҭ рҵара иацырҵарц ианыгежьлакгьы иҳадаҳкылоит, избанзар аԥара амамзаара иахҟьаны ауп ишцаз", — иҳәеит Қәарчиа.

Ихадоу атемақәа