05:42 21 Абҵара 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD64.02
 • EUR70.85
Зураб Џьапуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Џьапуа Григори Чурсин ишәҟәы аиҭаҭыжьра иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
3 0 0

Урыстәылатәи аетнограф, кавказҭҵааҩы Григори Чурсин авторс дызмоу ашәҟәы "Аԥсуа аетнологиаҭҵаарақәа рԥышәа" аиҭаҭыжьра алыршахеит. Ашәҟәы редакторс иамоу, Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа ахада Зураб Џьапуа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит иара ҵакыс иамоу атәы.

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп- акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.

Ихадоу атемақәа

 • Быжьшықәса зхыҵуа Сабина Ԥачлиаԥҳа диижьҭеи асколиоз лымоуп. Лыбӷашшара, лвакьыцқәа, иааизакны лгәышԥы зегьы рформақәа рҽеиҭаркуеит, уи азы лгәышԥы иаҵанакуа ацәеижьхәҭақәа зегьы иахьрыхәҭоу аҭыԥ аҿы иҟаӡам. Ахәыҷы лчымазара иаиааир зылшо аоперациа заҵәык ауп.

  12
 • Валери Бганба

  Аԥыза-министр Валери Бганба абҵара 7 рзы адҵа инапы аҵеиҩит 2019 шықәса абҵара 20 рҟынӡа аоптимизациа иаҵанакуа ачынуаа рсиа рхианы аоптимизациа иахьырԥшны аԥаразоужьра ахышәаҵышәа ҿыцқәа шьақәыргылазарц.

  10
 • Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра аусзуҩцәеи Урыстәыла АҶА авиациа ҷыдеи ареспублика ашьхарақәа иахьрыԥну амцарцәара иаҿуп. Абҵара 19 рзы ахәылбыҽха адырра ҟарҵеит Кәыдрытәи аҩхааҿы амца ырцәоуп ҳәа.

  8