16:39 18 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.97
  • EUR89.33

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ҵәыџьба "Ашықәс азы иреиӷьу асахьаҭыхыҩ" аицлабра иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
5 0 0

Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа реидгыла ахантәаҩы аамҭала инапынҵақәа назыгӡо Виссарион Ҵәыџьба иреиӷьу асахьаҭахыҩ ҳәа иалкааз Сабина Кәарҷелиаԥҳа лусумҭа ахәшьара аиҭеит арадио Sputnik аефир аҟны.

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ҵәыџьба "Ашықәс азы иреиӷьу асахьаҭыхыҩ" аицлабра иазкны

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп- акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.

Ихадоу атемақәа