05:51 29 Хәажәкыра 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.73
  • EUR85.74

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ҵәыџьба "Ашықәс азы иреиӷьу асахьаҭыхыҩ" аицлабра иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
4 0 0

Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа реидгыла ахантәаҩы аамҭала инапынҵақәа назыгӡо Виссарион Ҵәыџьба иреиӷьу асахьаҭахыҩ ҳәа иалкааз Сабина Кәарҷелиаԥҳа лусумҭа ахәшьара аиҭеит арадио Sputnik аефир аҟны.

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ҵәыџьба "Ашықәс азы иреиӷьу асахьаҭыхыҩ" аицлабра иазкны

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп- акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.

Ихадоу атемақәа