08:52 27 Жәабран 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.44
  • EUR90.37

Ашәба аԥсыӡкратә закәан азы: аҟамзаара, ҳусура ианыԥшуеит

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
54 0 0

Аԥсыӡтә зауад "Хамса" аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Асҭамыр Ашәба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы иҳәеит азауад азы быжь-нызықь тонна еиҵаны аквота аиура ишаԥсам.

Ашәба аԥсыӡкратә закәан азы: аҟамзаара, ҳусура ианыԥшуеит

Иҳаҩсыз аминистрацәа реилазаара аилатәараҿы акамшьиа акразы ззин иҟоу апроект еиҭахәаԥшын. Уи ианақәыршәаны сынтәазы иазгәаҭазгьы 35 тонн аҟнытә 76 тонн рҟынӡа акамшьиа акра ҟалоит ҳәа азгәарҭеит. 

"Амшын аҿы аԥсыӡ зны Ҭырқәтәыла иҟоуп, анаҩс Қырҭтәыла, нас ауп ҳара ҳахь ианаауа. 150 нызықь тонн инарзынаԥшуа аԥсыӡ ҳара ҳахь иҭалоит есышықәса, убригьы иахьынӡахәҭоу ԥырхага ҟамҵаӡакәа, аекологиа аԥҟарақәа ҳрықәныҟәаны, аҳаҭыр баны иклатәуп. Сара хаҭала ҳзауад аусуразы исҳәоит, агәаҭарақәа игәцаракны иҳамоуп, аԥсыӡ зҭоу аӷба азауад ахь ианнеиуа аамҭазы аҳәынҭқарратә аекологиатә маҵзура аинспектор дадгылоуп. Иара ишибо аԥсыӡ азауад ахь ииаргоит, иаҳкыз ахыԥхьаӡарагьы ашәҟәыҿы иадырбоит. Ҳәарада, агәаҭарақәа мҩаԥгалатәуп, ахылаԥшрагьы ыҟазароуп, мап анакәха, уаҵәы иаҳкуагьы ҟалаӡом. Азауадқәа зегьы иаҳтаху, иара ҳусураҿгьы ианыԥшуеит азакәан аҟамзаара. Аԥсыӡ зкуа изы, азауадқәа рзгьы иманшәалахоит, доусы иара иҟаиҵаран иҟоу атәы идыруеит, иҟаимҵашагьы идыруазаауеит. Ауаҩы дзықәныҟәаша аԥҟарақәа аныибалак, зегьы рзы иманшәалахоит. Аквота акәзар, азауад азы быжь-нызықь тонна еиҵаны аквота аиура иаԥсаӡам, ахы ҭнагаӡом ҳәа иԥхьаӡоуп, аха есышықәса аҭагылазаашьа еиԥшым, шықәсык ибзиахар ҟалоит, шықәсык аԥсыӡ ҟамлар ауеит", - ҳәа иҳәеит Ашәба.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы. 

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа