09:53 08 Мшаԥы 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.46
  • EUR82.01

Аҭоурых иагәылаҵәаху: Џьопуа Аҷандаратәи аԥшаахқәа ирызкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
38 0 0

Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи аиҳабы Аркади Џьопуа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны еиҭеиҳәеит Аҷандара ақыҭан иԥшааз антикатәи аамҭа иаҵанакуа амаҭәарқәа ртәы.

Аҭоурых иагәылаҵәаху: Џьопуа Аҷандаратәи аԥшаахқәа ирызкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" арадио Sputnik Аԥсны аефир ала есмҽыша.

Ихадоу атемақәа