07:30 01 Мшаԥы 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.73
  • EUR85.74

Жәлар рдоуҳа: Ҭодуаԥҳа амшра зцу ауаҩы иныҳәара иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
25 0 0

Аманшәалара, амшра зцу ауаа ҳәа иалыркаауа ауаа рзы имҩаԥырго аныҳәара атәы арадио Sputnik аефир аҟны ицо арубрика "Жәлар рдоуҳа" аҿы дазааҭгылеит афольклорист Есма Ҭодуаԥҳа.

Жәлар рдоуҳа: Ҭодуаԥҳа амшра зцу ауаҩы иныҳәара иазкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны есхаша.

Атекст шәаԥхьар ҟалоит абра>>

Ихадоу атемақәа