08:34 02 Ԥхынҷкәын 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.32
  • EUR91.31

Жәлар рдоуҳа: Есма Ҭодуаԥҳа "ахш рыбжьаҵара" аҵас иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
13 0 0

"Ахш рыбжьаҵара", мамзаргьы "акыкацҳара" аҵас атәы арадио Sputnik арубрика "Жәлар рдоуҳа" аҿы еиҭалҳәеит афольклорҭҵааҩы Есма Ҭодуаԥҳа.

Жәлар рдоуҳа: Ҭодуаԥҳа хшыла аиура абжьаҵара аҵас иазкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы ес-хашала.

Атекст шәаԥхьар ҟалоит абра>> Зегь раасҭа ицқьоу, иԥшьоу, ишкәакәоу: "ахш зыбжьоу", мамзаргьы "акыкацҳара"

Ихадоу атемақәа