03:16 24 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.36
  • EUR90.41

Жәлар рдоуҳа: Есма Ҭодуаԥҳа аԥхьарцеи аԥхьарцарҳәаҩцәа дуқәеи ирызкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
10 0 0

Аԥсуа жәлар рмузыкатә инструмент аԥхьарца ахьӡ аҵакы, иазырҳәоз, излырхуа, ишыҟарҵоз ртәы арадио Sputnik аефир аҿы дазааҭгылеит Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рыҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуаԥҳа.

Жәлар рдоуҳа: Ҭодуаԥҳа аԥхьарца иазкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы ес-хашала.

Атекст шәаԥхьар ҟалоит абра>> Аҟазара анԥсҭазаароу: аԥхьарцеи аԥхьарцарҳәаҩцәа дуқәеи ирызкны

Ихадоу атемақәа