07:38 03 Хәажәкыра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.58
  • EUR89.57

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Џьопуа "Аԥсныбылтәы" 2020-тәи ашықәс азы аусура иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
16 0 0

Аҳәынҭқарратә наплакы "Аԥсныбылтәы" аиҳабы Рамаз Џьопуа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит 2020-тәи ашықәс ишҭысыз атәы.

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Џьопуа "Аԥсныбылтәы" 2020-тәи ашықәс азы аусура иазкны

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

 

Ихадоу атемақәа