23:20 17 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.50
  • EUR86.70

Амҷба Очамчыра арахә алаҵа рзыҟаҵаразы: ҳаиқәшәоуп хар амамкәа

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
15 0 0

Очамчыра араион аветеринартә маҵзура аиҳабы Ахра Амҷба арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит арахә алаҵа рзыҟаҵаразы аус шеиҿкаау атәы.

Амиҷба Очамчыра арахә алаҵа рзыҟаҵаразы: хаиқәшәоуп хар амамкәа

Очамчыра араион аҟны арахә рцәа иалоу ачымазарақәа реилкааразы ршьа рылхны аҭҵааразы ауснагӡатәқәа хацыркуп. Уи ашьҭахь иазԥхьагәаҭоуп ааигәа Аԥсныҟа иаагаз алаҵа арахә рзыҟаҵара. Иарбан чмазарақәоу уажәааны арахә ирыдырбало, урҭ рҟынтә ауаҩы иахь ииасыр зылшо, ишәарҭоу ыҟоума, алаҵаҟаҵара анхдыркәшахо атәы еиҭеиҳәеит Очамчыра араион аветеринартә маҵзура аиҳабы Ахра Амҷба.

Шәазыӡырҩы аудиофайл.

Ихадоу атемақәа