16:23 27 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04

Жәлар рдоуҳа: Ҭодуаԥҳа аԥҳәыс лхаҵатәы аҵакы иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩ Есма Ҭодуаԥҳа арадио Sputnik арубрика "Жәлар рдоуҳа" аҿы еиҭалҳәеит аԥсуа ԥҳәыс лхаҵатәы аҵаки уи аныҟәгашьеи ртәы.

Жәлар рдоуҳа: аԥҳәыс лхаҵатәы иазкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы ес-хашала.

Атекст шәаԥхьар ҟалоит абра>> Аԥсуаа рҿы аԥҳәыс лхаҵатәы аҵаки уи аныҟәгашьеи

Ихадоу атемақәа