23:32 29 Хәажәкыра 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.73
  • EUR85.74
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

Аҭыԥантәи амчрақәа макьанагьы ирзышьақәмыргылац иарбан ҳаирплану иҭахаз. Аԥхьатәи адыррақәа, аҳаирплан пассаџьыртә ҳаирплануп ҳәа мап ацәкуп.

АҞӘА, ажьырныҳәа 28 - Sputnik. Афганистан икаҳаз аҳаирплан аҭахара ахахьы иагеит арадикалтә еиҿкаара "Талибан". Абри атәы аанацҳауеит ателеканал Ariana News. Убри аан дара ражәақәа рыла аҳаирплан америкатәи арратә ҳаиррплан ауп.

Апровинциа Газни аҳаирплан шкажьыз азы адыррақәа ҟаҵан ажьырныҳәа 27 рзы. Аԥхьатәи адыррақәа рыла аҳаирплан аилахәыра Ariana Afghan Airlines иатәуп, 80-ҩык ауаа ҭан ҳәа рҳәеит. Аха нас, аилахәыра аҳәамҭа ҟанаҵеит иара аҳаирпланқәа ԥырхага шрымам азы.

Убри аан РИА новости адырра ҟанаҵеит аҳаирплан афгантәи ар иртәуп ҳәа.

Аҭыԥантәи ателеканал Tolo News адырра ҟанаҵеит аҳаирплан аԥҽыхақәа рҟны ЕАА арратә мчрақәа рдырга анын ҳәа.

Амаҵзура Assciated Press агәаанагарала Америка Афганисҭан ахы ианархәоз арадиоелектронтә ԥшыхәра аҳаирплан Bombardier E-11A акәзар ҟалоит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа