09:06 28 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.46
  • EUR90.36
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
16 0 0

Онлаин-маҵзура Туту.ру урыстәылатәи аныҟәаҩцәа рыбжьара азҵаарақәа мҩаԥнагеит еиҳа аԥсшьараз ицарц ахьырҭаху аилкааразы.

АҞӘА, ԥхынгәы 30 - Sputnik. Онлаин-маҵзура Туту.ру зызҵааз рҟынтәи 39 процент амшын аҿы аԥсшьара шырҭаху алыркааит.

Азҵаарақәа рҭак ҟарҵеит 3800-ҩык. Ауаа маҷны иахьыҟоу иҟазар рҭахуп 22 процент ареспондентцәа, убри азы урҭ ақыҭахь ма адачахь ацара рҭахуп.

Ахԥатәи авариант ахь иаҵанакуеит — активла аԥсшьара:

12 процент аныҟәаҩцәа ргәы аҳәоит рыԥсшьаараамҭа ҽыла аныҟәара, амаланыҟәала аныҟәара, аӡқәа рхылара уҳәа рыла имҩаԥыргарц.

9 процентк ақалақьтә туризм, аҭыԥ ԥшӡарақәа рҭаара рҭахуп.

Даҽа 5 процентк — аҩны рыԥсы еиҳа еиӷьны иршьоит ҳәа ирыԥхьаӡоит. 3 процентк иалырхит SPA, агәабзиарахьчаратә туризм.

Изазҵааз рҟынтәи ажәабатәиқәа ирҳәеит аԥсшьара аха шрымам, аус шулатәу.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа