14:09 19 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.56
  • EUR85.46
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1449)
10 0 0

Аиммуннтә плазма ала коронавирустә инфекциа ахәышәәтра ахәшьара ҳаракқәа шаанарԥшыз атәы иҳәеит Киров ихьӡ зху Урыстәылатәи Арра-медицинатә академиа аиҳабы и.н. Сергеи Бунин.

АҞӘА, жьҭаара 22 - Sputnik. Урыстәылатәи аҳақьымцәа акоронавирустә инфекциа COVID-19  аплазма ахархәарала адиагностикеи ахәышәтәреи рыстандарт аус адыруылеит ҳәа аанацҳауеит РИА Новости Урыстәыла Атәылахьчара аминистрра арра-медицинатә напхгараҭара Хада аиҳабы Дмитри Тришкин иажәақәа  шьаҭас иганы.

Тришкин абри азы адырра ииҭеит Урыстәыла Атәылахьчара аминистр Сергеи Шоигу.

"COVID-19 змоу апациентцәа рыхәышәтәра еиҳа аиӷьтәра хықәкны иҟаҵаны, Урыстәыла Атәылахьчара аминистр ихаҭыԥуаҩ Тимур Иванов идгыларала, жьҭаара 14 рзы ишьақәырӷәӷәан акоронавирустә инфекциа COVID-19  аплазма ахархәарала адиагностикеи ахәышәтәреи рыстандарт, адунеитә ԥышәа ахархәара аҭаны,  COVID-19 зхызгахьоу реиԥш иараҟынтә алаҵа ҟазҵахьоу рҟынтә антиковидтә плазма ахархәарала. Ари аҩыза макьаназы адунеи аҿы аиԥш зеиԥшу астандарт ыҟам". - иҳәеит Тришкин.

Уи адагьы иара иҳәеит иҟоу амедицинатә цхыраара аҭара алгоритм инақәыршәаны ишынагӡо COVID-19 змаз аруаа 50-ҩык рсанитар-авиациатә қәгара. Уи ианаамҭаз иахәҭаз ацхыраара ҷыда рнаҭеит.

Аиммуннтә плазма ала  коронавирустә инфекциа ахәышәәтра ахәшьара ҳаракқәа шаанарԥшыз атәы иҳәеит Киров ихьӡ зху Урыстәылатәи Арра-медицинатә академиа аиҳабы и.н. Сергеи Бунин.

Иара иҳәеит амедицинатә маҵзура аҟазауаа разыҟаҵараан аметодика ҿыцқәа шаларгало.

Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1449)

Ихадоу атемақәа