15:45 14 Лаҵара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.00
  • EUR89.62
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1225)
9 0 0

Аҭоурых аҿы иҟалахьеит аепидемиақәа акыршықәса ианықәымҵуа. Убри аан ашәарҭара аҿар ҭагылон избанзар аиҳабацәа аамҭақәак рышьҭахь аиммунитет шьҭыркаауан.

АҞӘА, ажьырныҳәа 26 – Sputnik. Агәабзиарахьчаразы адунеизегьтә еиҿкаара (ВОЗ) агәабзиарахьчара аусхк аҟны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рыпрограмма адиректор Маикл Раиан иҳәеит апандемиа иаҿагыланы еиҭа акыршықәса ақәԥара аҭаххоит ҳәа. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости.

"Апрогресс амазаара шҳалҳаршазгьы COVID-19 иаҿагыланы ақәԥараҿы, аепидемиа аиааира усеиԥш ишымариам аабартә иҟоуп еиуеиԥшым аҟазшьақәа рыла", - иҳәеит иара абрифинг аҿы.

Раиан иазгәеиҭеит, иахьа адунеи зегьы аҿы COVID-19 змоу ауаа шыҟоу, авирус аанкыларагьы шыуадаҩу, убри аан иҭыжьу алаҵа апандемиа аанкыларазы ишазымхо.

Ус шакәугьы аексперт иазгәеиҭеит имҩаԥырго аусқәа зегьы башаны ишыҟам, урҭ есыҽны COVID-19 ахыԥхьаӡара шеиҵартәуа.

Раиан иара убасгьы иҳәеит, аҭоурых аҿы ишыҟалахьо аепидемиақәа акыршықәса ианықәымҵуаз аамҭақәа. Убри аан ашәарҭара аҿар ҭагылон избанзар аиҳабацәа аамҭақәак рышьҭахь аиммунитет шьҭыркаауан азы.

Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1225)

Ихадоу атемақәа