Арепатриантцәа Аԥсныҟа рырхынҳәра, 1993-2013 шш.

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Арепатриантцәа рзы иаԥҵоуп апрограмма ҷыда аԥсуа бызшәа дырҵаразы, ԥхьаҟатәи ауснагӡатәқәа рхыԥхьаӡараҿ иҟоуп амилаҭтә кәашара ахьырҵаша астудиа аартра.

Аԥсназы ихадоу азҵаарақәа ирукуп адунеи атәылақәа жәпакы рҿы инхо аԥсуаа рҭоурыхтә ԥсадгьыл ахь рырхынҳәра. Убри хықәкыс иҟаҵаны 1993 шықәсазы еиҿкаан арепатриациазы Аҳәынҭқарратә еилакы.

Аилак аҟәшақәа напхгара рзызуа ирымоуп ҩыџьа-ҩыџьа ацхырааҩцәа, руаӡәк — ихынҳәыз ҳџьынџьуаа русқәа рыӡбара дҵас имоуп, егьи — аҳәаанырцә инхо аԥсуаа рыԥсадгьыл ахь рырхынҳәра азҵаарақәа рыӡбара дадҳәалоуп.

 

 

Ажәабжьқәа зегьы
0